lupa
Zapytanie ofertowe Wykonanie, dostawa oraz montaż ośmiu tablic informacyjnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

Znak sprawy 01/ZO/POIS/2016

Bytkowo, dnia 26.09.2016 r.

 

Zapytanie cenowe

 dla zamówienia publicznego
o wartości  nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art.4 pkt 8 ustawy pzp

 

 

I. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie, ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO, zapraszam do złożenia  oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego Wykonanie, dostawa oraz montaż ośmiu tablic informacyjnych dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” zgodnie z zasadami promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

II. Specyfikacja zamówienia tablic informacyjnych:
<>1.2.3.1.https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/
<>2.3.4.5.6.7.8. 

 

III. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

IV. Warunki płatności: zapłata faktury nastąpi w dwóch transzach:

- po wykonaniu 5-iu tablic

- po wykonaniu 3-ch tablic

zgodnie z pkt. I podpunkt 2, 3 zapytania cenowego

w terminie 21 dni na konto Wykonawcy od daty dostarczenia i posadowienia tablic oraz podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego.

 

V. Złożenie oferty: Opisaną (Oferta cenowa na: „Wykonanie, dostawa oraz montaż ośmiu tablic informacyjnych dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”) ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica do dnia 10 października 2016r. do godz. 1200 .

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

  1. e-mail: info@puk.com.pl
  2. FAX: 61 81 45 838
  3. Pocztą wysyłając na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – liczy się data wpływy oferty
  4. Osobiście: : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica - sekretariat

 

VI. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:

 

Monika Chołody, tel. 695-001-599

 

 

VII. Ofertę cenową należy przedstawić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VIII. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

Bogdan Małecki                    

Prezes Zarządu

(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

Formularz ofertowy do pobrania

Wzór umowy do pobrania

Zapytanie cenowe do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego