lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 27.07.2021r.

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  pn.:

„Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica”

 

 1.    Działając na podstawie art. 253 ust.1  ustawy z dnia 11 września 2019roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje,
że w prowadzonym  przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  wybrano ofertę złożoną przez firmę                                 

Henryk Sienkiewicz „ ALKOM” F.H.U.
  ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań

        z ceną  275 097,60  zł brutto.   
/ Słownie : dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem 60/100/

i  Instalacją   oddaloną  do 80 km od siedziby Zamawiającego.


Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia.
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający   przeznaczył  na realizację  zamówienia.
2.  Do postępowania została  złożona jedna oferta  przetargowa.

Oferta Nr 1   
Henryk Sienkiewicz „ALKOM” F.H.U. ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań                                            
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 60
Ilość punktów w kryterium koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do miejsca instalacji
( w rozumieniu art.30 ustawy o odpadach)      - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 100        

3. Na podstawie art. 253 ust.1  PZP Zamawiający informuje, że z postępowania  nie odrzucono oferty  żadnego Wykonawcy.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Michał Wieland
Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego