lupa
Zamówienia publiczne Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica ZMIANA OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987

1.4.) Adres zamawiającego: 1.4.1.) Ulica: ul. Topolowa 6

1.4.2.) Miejscowość: Bytkowo 1.4.3.) Kod pocztowy: 62-090

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie 1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 695001599

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puk.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025538/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-31 09:35 SEKCJA

 

III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00021954/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: Sieci wodociągowej Rostworowo, ul. JesionowaWykonanie sieci wodociągowej PE o średnicy 200 mm o długości łącznej 731 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod drogą gminną o długości 60,50 m. Projekt sieci obejmuje również połączenia istniejących przyłączy z projektowaną siecią wodociągową. Sieci wodociągowej Cerekwica, ul. ŻwirowaWykonanie sieci wodociągowej PE o średnicy 160 mm o długości łącznej 1540 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod rowem i drogą powiatową o długości 52 m. Projekt sieci obejmuje również połączenia istniejących przyłączy z projektowaną siecią wodociągową.

 

Po zmianie: Sieci wodociągowej Rostworowo, ul. Jesionowa Wykonanie sieci wodociągowej PE o średnicy 200 mm o długości łącznej 1540 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod drogą gminną o długości 60,50 m. Projekt sieci obejmuje również połączenia istniejących przyłączy z projektowaną siecią wodociągową. Sieci wodociągowej Cerekwica, ul. ŻwirowaWykonanie sieci wodociągowej PE o średnicy 160 mm o długości łącznej 731 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod rowem i drogą powiatową o długości 52 m. Projekt sieci obejmuje również połączenia istniejących przyłączy z projektowaną siecią wodociągową.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

 

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

 

Przed zmianą: 2021-04-15 08:00

Po zmianie: 2021-04-19 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 2021-04-15 08:30

Po zmianie: 2021-04-19 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 2021-05-14

Po zmianie: 2021-05-18 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego