lupa
Zamówienia publiczne Dostawa wraz z leasingiem dwóch samochodów elektrycznych typu VAN PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 10.11.2020r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 12.11.2020r.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania.

Zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE 1:

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności:

            - bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2018, 2019;

            - bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec III kwartału 2020 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F01 za III kwartał 2020.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający załącza dokumenty finansowe do SIWZ.

Bilans 2018r. do pobrania

Bilans 2019r. do pobrania

Rachunek zysków i strat 2018r. do pobrania

Rachunek zysków i strat 2019r. do pobrania

F-01 III kw 2020r. do pobrania

 

PYTANIE 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 160 PLN. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, obsługę mandatów, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty obsługi leasingu oprócz opłaty rejestracyjnej i ubezpieczenia pojazdów.

 

PYTANIE 3:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty w oparciu o WIBOR 3M. Czy możliwe jest kalkulowanie ofert w oparciu o WIBOR 1M?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

 

PYTANIE 4:

Zamawiający jako sposób finansowania wybrał leasing finansowy. Uprzejmie informuję, iż w takiej sytuacji wraz z momentem zawarcia Umowy leasingowej generowana jest faktura VAT na całą wartość sprzętu, w tym należny podatek VAT. Podatek VAT powinien być uiszczony w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingowej. Proszę o stosowną modyfikację SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Uwaga przyjęta przez Zamawiającego. Zamawiający zmienia treść SIWZ w pkt. 5.1. b) podpkt. 5. na: Podatek VAT z tytułu dostawy pojazdów będzie płatny po dostawie i wystawieniu faktury VAT w terminie 7 dni.

 

PYTANIE 5:

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SIWZ  leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi w wysokości 200 zł netto rok rocznie. 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie pokryje kosztów administrowania polisami ubezpieczeniowymi. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty obsługi leasingu oprócz opłaty rejestracyjnej i ubezpieczenia pojazdów.

 

PYTANIE 6:

Proszę o potwierdzenie, że każdy ze Sprzętów może być objęty odrębną Umową leasingową.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, każdy z pojazdów może być objęty odrębną umową.

 

PYTANIE 7:

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,2% na 0,02%, z 5% na 2%.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zmienia kar umownych.

 

PYTANIE 8:

Z uwagi na fakt, iż Umowa Finansującego jest nieedytowalna proszę o możliwość podpisania aneksu/dodatkowych postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego. Jest to standardowe rozwiązanie praktykowane przez podmioty publiczne. Ogólne warunki przyszłej umowy będą mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający stoi na stanowisku, że zapisy umowy zaproponowane przez Zamawiającego będą miały pierwszeństwo przed OWU. Przed zawarciem umowy Zamawiający musi zaakceptować OWU.

 

PYTANIE 9:

Zamawiający wprowadził kary umowne w stosunku do Wykonawcy za niewykonanie w sposób prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między Wykonawcą, a Zamawiającym. Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego kar umownych w stosunku do Zamawiającego. Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęcia przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ:

Umowa przewiduje określone świadczenia na rzecz Wykonawcy w przypadku zawinień Zamawiającego. Na przykład gdy nastąpi opóźnienie w płatności rat przez Zamawiającego, Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.

W związku z tym Zamawiający uznaje, że umowa odpowiada prawu i nie przewiduje modyfikacji w tym zakresie.

 

PYTANIE 10:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.11.2020 r. Złożenie oferty w terminie do 16.11.2020 r. nie jest możliwe przy pojawiających się wątpliwościach i konieczności uzyskania na nie odpowiedzi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 18.11.2020 godz. 8.00.

Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert do dnia 18.11.2020, godz. 8:10

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

 

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego