lupa
Zamówienia publiczne „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w formule zaprojektuj i wybuduj ZMIANA OGŁOSZENIA NR 2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00066631/01 z dnia 2021-05-27

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Robota budowlana realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.:
„Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Bytkowie”


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Topolowa 6
1.4.2.) Miejscowość: Bytkowo
1.4.3.) Kod pocztowy: 62-090
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 618145743
1.4.8.) Numer faksu: 618145838
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pu.com.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00066631/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-27 13:34
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00048613/03
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00066631/01 z dnia 2021-05-27
2021-05-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
2021-05-28 07:00
Po zmianie:
2021-06-02 07:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-05-28 07:15
Po zmianie:
2021-06-02 07:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-06-26
Po zmianie:
2021-07-01

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego