lupa
Zamówienia publiczne Dostawa wraz z leasingiem dwóch samochodów elektrycznych typu VAN ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

                                                                                                                                     Bytkowo, dnia 20.11.2020r.

ZP.271.12.2020                                                                                                                                  

            

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
Dostawa wraz z leasingiem dwóch samochodów elektrycznych typu VAN”.

  1. Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 t. jedn. z dnia 2019.09.27) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta
    Nr 1  złożona  przez:

ProMobil Flett Sp. z o.o. ul. Bystra 7, 61-366 Poznań

z ceną 272.155,66 zł brutto 

(słownie zł brutto; dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć 66/100)

 Zasięg dla cyklu mieszanego wg WLTP (dla w pełni naładowanego akumulatora) od 120-159 km

Okres gwarancji – 24 m-ce.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonychw Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.
Cena oferty mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Do postępowaniazłożono 1 ofertę przetargową.
Oferta Nr 1
ProMobil Flett Sp. z o.o. ul. Bystra 7, 61-366 Poznań

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 80
Liczba otrzymanych punktów w kryterium zasięg dla cyklu mieszanego wg WLTP (dla w pełni naładowanego akumulatora) –0
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 0
Łączna liczba otrzymanych punktów - 80

2. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowanianie zostałwykluczony żaden Wykonawca.
3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiającyinformuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.
 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego