lupa
Zapytanie ofertowe ZAPYTANIR OFERTOWE NR 2: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 22.01.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 22.01.2021r.

Znak sprawy: 2/ZO/2021

Do Zamawiającego wpłynęły pytania.

Zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE NR 1:

W zapytaniu ofertowym określono taką samą długość sieci i średnice dla: sieci wodociągowej w Rostworowie ul. Jesionowa i dla magistrali wodociągowej Napachanie - Rokietnica tj. PE o średnicy 200 mm i długości ok. 1540 m w tym 52m przejście metodą bezwykopową. W przetargu na robotę budowlaną na budowę magistrali wodociągowej Napachanie - Rokietnica określono, że należy wykonać sieć o średnicy 160 mm i długości 1982 m. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w projekcie magistrala wodociągowa Napachanie-Rokietnica błędnie wpisano długość. Budowa magistrali wodociągowej Napachanie-Rokietnica ma długość 1982 m o średnicy 160 mm.

 

PYTANIE NR 2:

W związku z unieważnionym pierwszym postępowaniem proszę o informację czy Zamawiający posiada wystarczające środki na sfinansowanie zadania? Jeżeli Zamawiający posiada mniejszy budżet wnioskuję o zmianę ilości wizyt na budowie z codziennych na 2 dni w tygodniu. Powyższe będzie miało znaczący wpływ na cenę końcową oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie zmienia ilości wizyt na budowie.

 

PYTANIE NR 3:

Proszę o informację  ile przetargów na Wykonawstwo jest przewidziane dla przedmiotowych 5 zadań i w jakich terminach będą ogłaszane.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że na wykonawstwo przedmiotowych zadań przewidziane są trzy postępowania.

Na zadania: Magistrala wodociągowa Napachanie-Rokietnica oraz Sieć wodociągowa Kobylniki ul. Szkolna trwają postępowania.

Na pozostałe zadania postępowanie zostanie ogłoszone w II Kw 2021r.

 

PYTANIE NR 4:

W załączniku nr 2 - projekt umowy, określono że cały zespół inspektorów ma posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga uprawnień budowlanych projektowych bez ograniczeń dla całego zespołu i jakie zadania projektowe będzie wykonywał zespół inspektorów nadzoru.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga uprawnień projektowych od zespołu Inspektorów Nadzoru.

 

PYTANIE NR 5: 

Czy Zamawiający posiada wszystkie dokumentacje projektowe, i może udostępnić do wglądu ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla wszystkich zadań. Możemy udostępnić dokumentację, jednakże prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na konkretny termin.

Telefon kontaktowy: 695-001-599 Monika Chołody

 

PYTANIE NR 6: 

Proszę określić wielkości i rodzaj odtworzeń nawierzchni przy budowie sieci wodociągowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dołącza przedmiary robót dla sieci wodociągowych w których są określone wielkości i rodzaje odtworzenia nawierzchni.

Sieć wodociągowa Rostworowo ul. Jesionowa przedmiar do pobrania

Sieć wodociągowa Kobylniki ul. Szkolna przedmiar do pobrania

Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa przedmiar do pobrania

Magistrala wodociągowa Napachanie - Rokietnica przedmiar do pobrania

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego