lupa
Zamówienia publiczne Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych PRZETARG II ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZ. 1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 31.07.2020 r.

ZP.271.7.2020                                                                              

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.”

 

CZĘŚĆ 1 zamówienia:   „Materiały dla sieci wodociągowych.”

                                             

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) dalej Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji KARES Elżbieta Kaczmarek

Mrowino, Zmysłowo 1, 62-090 Rokietnica

z ceną  485 167,35 zł brutto i oferowanym terminem płatności 30 dni.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 100 punktów w ogólnej punktacji oceny ofert. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.
Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do oferty z najniższą ceną.

 

Do   postępowania zostały złożone dwie oferty przetargowe:

Oferta Nr 1
Baseco PHU Baseco Jan Basiński ul. Heleny Rzepeckiej 21, 60-465 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 52,53
Liczba otrzymanych punktów w kryterium termin płatności – 40
Ogólna ilość otrzymanych punktów- 92,53

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji KARES Elżbieta Kaczmarek, Mrowino, Zmysłowo1, 62-090 Rokietnica.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 60,00
Liczba otrzymanych punktów w kryterium termin płatności – 40
Ogólna ilość otrzymanych punktów – 100,00
 

2.  Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania nie został  wykluczony żaden Wykonawca.    

3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiający  informuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

 

Pismo do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego