lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r. do 31.12.2021r. PRZETARG II

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 20.08.2021r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-f01f84b8-01ad-11ec-b885-f28f91688073

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r.
do 31.12.2021r.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Topolowa 6
1.5.2.) Miejscowość: Bytkowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-090
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 618145743
1.5.8.) Numer faksu: 618145838
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puk.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie
Zamawiający 2
1.2.) Nazwa zamawiającego: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7770004121
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Zachodnia 4
1.5.2.) Miejscowość: Tarnowo Podgórne
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-080
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 618146430
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tp-kom.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.tp-kom.pl
Zamawiający 3
1.2.) Nazwa zamawiającego: „KOM-LUB” Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7770005209
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Niepodległości 11
1.5.2.) Miejscowość: Luboń
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-030
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 618130551
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kom-lub@kom-lub.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kom-lub.com.pl
1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - LIDER
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. - PARTNER
„KOM-LUB” Sp. z o.o. - PARTNER
1.10.) Właściwe przepisy w przypadku wspólnego udzielania zamówień z zamawiającymi z
innych państw członkowskich UE
Nie dotyczy
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r.
do 31.12.2021r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f01f84b8-01ad-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00156036/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-20 14:37
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini portal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB
(zalecany przez Zamawiającego rozmiar i format plików to: do 50 MB i .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf).
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.puk.com.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuje się, że:
1. Administrator.
Administratorem danych osobowych jest PUK Sp. z o.o., Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica.
2. Inspektor Ochrony Danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych, z którym można skontaktować pod adresem iod@puk.pl
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Celem przetwarzania danych jest rozpatrzenie oferty złożonej w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, jego realizacja, rozliczenie i archiwizacja.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zagospodarowaniu odpadów
komunalnych wielkogabarytowych (200307) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń, Gminy Tarnowo Podgórne oraz Gminy Rokietnica, jak
również zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez
przetransportowanie ich ze stacji przeładunkowej położnej w miejscowości Rumianek, Gmina
Tarnowo Podgórne do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie w okresie od
31.08.2021r. do 31.12.2021r., zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, w zakresie
obejmującym:
Prognozowane ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Miasta Luboń - 696 Mg,
Prognozowane ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Gminy Tarnowo Podgórne -
406 Mg.
Prognozowane ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Gminy Rokietnica - 290 Mg.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów
90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1)–5) oraz art. 109
ust. 1 pkt. 4) Ustawy.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca prowadzący działalność
gospodarczą lub zawodową będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub
handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.);
b) posiada status instalacji komunalnej zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) wpisanej na listę, udostępnioną w
Biuletynie Informacji Publicznej przez marszałka województwa funkcjonujących instalacji o
których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 701 z późn. zm.) lub posiada aktualne zezwolenia na zagospodarowanie odpadów
komunalnych, wymienione w tab. nr 1, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) lub posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów.
c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną usługę
zagospodarowania lub zbierania odpadów komunalnych wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
w ilości co najmniej 500 Mg,
d) posiada promesę (porozumienie lub umowę) z prowadzącym stację przeładunkową TP KOM
Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym w zakresie odbioru odpadów ze stacji przeładunkowej.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie muszą posiadać doświadczenie
wskazane powyżej w punkcie 1.3.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie
1.3., w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia/lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub
finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że
realizując zamówienie/lub jego części, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ).
4. W takim przypadku należy podać nazwy (firmy) podmiotów w Formularzu ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
UWAGA:
W odniesieniu do warunku, o którym mowa w Rozdz. VIII pkt 1.3. SWZ, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają
dostawy/usługi/roboty, będące przedmiotem zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) dokument potwierdzający posiadanie promesy (porozumienie lub umowy) z prowadzącym stację
przeładunkową TP KOM Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym w zakresie odbioru odpadów ze stacji
przeładunkowej.
b) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – Załącznik nr 6 do
SWZ;
d) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub
handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w
postępowaniu określonego w Rozdz. VIII punkt 1.2.
e) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
f) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada status instalacji komunalnej zgodnie z art. 35 ust.
6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) wpisanej na
listę, udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej przez marszałka województwa funkcjonujących
instalacji o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 701 z późn. zm.) lub posiadania aktualne zezwolenie na zagospodarowanie odpadów
komunalnych, wymienionych w tab. nr 1, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) lub posiada aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: c) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę
częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami
potwierdzającymi, że przygotowanie oferty/oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz ofertowy, pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
19. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia
wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy
00/100) przed upływem terminu składania ofert.
19.1. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
19.2. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, wykonawca wnosi wadium przelewem na
rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A.: 73 1090 2590 0000 0001 3126 8492 z
dopiskiem „Wadium gabaryty”.
19.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w
punkcie 19.1. lit. b)-d), wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) Ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
składając stosowne pełnomocnictwo;
b) Składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni
Wykonawcy – Załącznik nr 8 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamówienia o czas
opóźnienia lub przerwy, w następujących przypadkach:
a) gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu zamówienia spowodowane jest nałożeniem na
Wykonawcę ograniczeń w wykonywaniu prac/usług;
b) gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu zamówienia spowodowane jest zmianą wcześniej
uzgodnionych warunków prowadzenia prac/usług;
Opóźnienie w ww. przypadkach nie może być dłuższe niż 30 dni kalendarzowych.
2. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę, jeżeli Wykonawca wykaże we wniosku o zmianę wpływ danego czynnika na
realizację Przedmiotu zamówienia. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia może zostać
wówczas zmieniony o czas opóźnienia lub przerwy niezbędnej do usunięcia przeszkody w
pracach.
3. Zmiany lub uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu i muszą być akceptowane przez obie Strony.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-30 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-30 08:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-28
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Nie dotyczy

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego