lupa
Zamówienia publiczne Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 09.04.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 13.04.2021r.

 

Dnia 09.04.2021r. do Zamawiającego przesłano pytania do zadania: Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica.

 

Zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytania nr 1: Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów? Jeśli występuje taka konieczność to po czyjej stronie leży ich usunięcie i w jakiej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po trasie projektowanej sieci wodociągowej dla zadania „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa” i „Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa” nie przewiduje się wycinki drzew. Jednak zgodnie z par. 5 pkt. 3 Wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) ewentualne wycinki drzew są po stronie Wykonawcy.

Pytania nr 2: Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca robót.

Uchwała Rady Gminy Rokietnica w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych do pobrania

Pytanie nr 3: Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przygotowanie projektu organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy zgodnie z par. 5 pkt. 3 Wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Pytanie nr 4: Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie?

Odpowiedź: Ściany wykopu należy zabezpieczać zgodnie z Projektem budowlanym załączniki nr 7, 10 i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót załączniki nr 8, 11 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 5: Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na wszystkich drogach po których biegnie trasa wodociągu należy przyjąć pełną wymianę gruntu w ramach wykopu i odpowiednio go zgęścić do minimalnego wskaźnika zagęszczeń zgodnie z załączonymi do projektów budowlanych „Decyzjami na lokalizację w pasie drogi urządzeń …” wydanymi przez Zarządców Dróg. Przewidywaną ilości wymiany określono w przedmiarach robót załącznik nr 9 i 12 do SWIZ.

Pytanie nr 6: Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii?

Odpowiedź: Wykonawca musi wykonać prace zgodnie z dokumentacją Projektową, STWIOR i SIWZ. Jeżeli warunki gruntowo-wodne w trakcie wykonywania robót będą wymagać odwodnienia wykopu wybór technologii ewentualnego odwodnienia będzie po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 7: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada wszystkie decyzje niezbędne do wybudowania przedmiotowych sieci. Decyzje te są dostępne wraz z projektami na stronie https://www.puk.com.pl/zamowienia-publiczne. Zamawiający informuje również, że decyzje te są ważne.

Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udostępnił Wykonawcą całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9: W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją udostępnioną na stronie www.puk.com.pl projekt:

  1. „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa” przebiega w drodze gminnej
  2. „Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa” przebiega w drodze powiatowej i gminnej

Pytanie nr 10: Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający przyjął 10 km jako maksymalną odległość od placu budowy na którą Wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki.

Pytanie nr 11: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowalne w zakresie terenu, po którym przebiega projektowana infrastruktura.

Pytanie nr 12: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje aktualnie  wynagrodzenia dodatkowego za realizację zamówienia ani wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Jednakże Zamawiający potwierdza prawo Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia (ponad ryczałt) za roboty dodatkowe i zamienne związane z odmiennym od określonego w umowie wykonaniem robót, co wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Pytanie nr 13: Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.", to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie jest ryczałtowe (stałe) na przedstawiony zakres robót w dokumentacji Projektowej. Należy nadmienić, że załączone Przedmiary robót załącznik nr 9 i 12 są tylko dokumentami pomocniczymi do przygotowania oferty. Ewentualne roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej a w konsekwencji nie wycenione przez Wykonawcę będą  przedmiotem odrębnej umowy.

Pytanie nr 14: Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Potwierdzamy, że uzyskanie pozwolenia na użytkowania leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 15: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie całej projektowanej sieci metodą bezwykopową (za wyjątkiem miejsc montażu węzłów wodociągowych)  – zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR przewiertem sterowanym rurami wielowarstwowymi SDR 17 PE RC lub PE TS.

Pytanie nr 16: Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych robotach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że warunki odtworzenia nawierzchni zostały wskazane w załączonej do SIWZ dokumentacji Projektowej (załącznik nr 7, 10) i STWiOR (załączniki nr 8, 11). 

Pytanie nr 17: Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg w których będą prowadzone prace.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że decyzje zarządcy dróg zamieszczone są w Projektach Budowlanych załącznik nr 7 i 10 do SWZ.

Pytanie nr 18: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formie *ath *rds dla przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w formie *ath *rds.

Pytanie nr 19: Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres projektowanej inwestycji, czy dysponuje jedynie opisem z dokumentacji projektowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej obejmującej zakres projektowanej inwestycji, dysponuje opisem z dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 20: Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa” znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Opłaty z tytułu nadzoru konserwatorskiego ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 21: W związku z wprowadzeniem od 27 marca 2021 Lockdown (zakaz wyjścia) spowodowanym trudną sytuacje panującą w kraju pandemią COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 23.04.2021 r. co pozwoli Wykonawcą na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający rozumie obecną sytuację ale musi mieć też na względzie termin wykonania zamówienia. Zamawiający informuje, że już raz wydłużył pierwotny termin składania ofert co łącznie dało 26 dni na przygotowanie oferty. W ocenie Zamawiającego i po rozeznaniu rynku w zakresie przygotowania wycen, Zamawiający kolejny raz nie przedłuży terminu składania ofert. 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego