lupa
Zamówienia publiczne Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych PRZETARG II ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZ. 2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 11.08.2020 r.

ZP.271.7.2020                                                                              

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.”

 

CZĘŚĆ 2 zamówienia:   „Materiały dla sieci kanalizacyjnych”

                                              

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) dalej Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta złożona przez:

HTI BP Sp. z o.o. ZACHÓD Spółka Komandytowa

ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznań

z ceną 115 723,53 zł brutto i oferowanym terminem płatności 30 dni.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 100 punktów w ogólnej punktacji oceny ofert. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.

 

Do   postępowania zostały złożone cztery oferty przetargowe:

Oferta Nr 1
Baseco PHU Baseco Jan Basiński ul. Heleny Rzepeckiej 21, 60-465 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 50,70
Liczba otrzymanych punktów w kryterium termin płatności – 40,00
Ogólna ilość otrzymanych punktów- 90,70

 

Oferta Nr 2

Firma Hałas, Krzysztof Hałas, ul. Dekana 6F, 64-100 Leszno

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 52,20
Liczba otrzymanych punktów w kryterium termin płatności – 40,00
Ogólna ilość otrzymanych punktów – 92,20

 


Oferta Nr 3

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji KARES Elżbieta Kaczmarek, Mrowino, Zmysłowo1, 62-090 Rokietnica.
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 43,51
Liczba otrzymanych punktów w kryterium termin płatności – 40,00
Ogólna ilość otrzymanych punktów – 83,51
 

Oferta Nr 4

HTI BP Sp. z o.o. ZACHÓD Spółka Komandytowa, ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznań

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 60,00
Liczba otrzymanych punktów w kryterium termin płatności – 40
Ogólna ilość otrzymanych punktów – 100,00

 

2.  Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania nie został  wykluczony żaden Wykonawca.    

 

3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiający  informuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

                                                                                           

 

Z poważaniem

Michał Wieland 

Prezes Zarządu

 

ZOWON do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego