lupa
Zamówienia publiczne Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZ. I

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 17.07.2020r.

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”

Część I zamówienia: materiały dla sieci wodociągowych

 

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) – zwaną dalej PZP – informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego odrzucone zostały następujące oferty:

 

1. Oferta nr 2: Baseco P.H.U. Baseco Jan Basiński, ul. Heleny Rzepeckiej 21, 60-465 Poznań

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent nie złożył wraz z ofertą kompletu kart katalogowych wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 5: Przedmiot zamówienia) co powoduje, że oferta zostaje odrzucona.

 

2. Oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji KARES Elżbieta Kaczmarek, Mrowino, Zmysłowo 1, 62-090 Rokietnica.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający na stronie internetowej www.puk.com.pl zamieścił ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wraz ze SIWZ i załącznikami do SIWZ. Formularz rzeczowo-finansowy stanowił załącznik numer 2 do SIWZ. Oferent dołączył do oferty formularz rzeczowo-finansowy nie odpowiadający treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poprawa omyłki formularza rzeczowo-finansowego doprowadziłaby do zmiany ceny części I i II zamówienia co powoduje, że oferta zostaje odrzucona.

 

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że  prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.


Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

                                                                                                                

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

 

Pismo do pobrania

Sprawę prowadzi: Monika Chołody, tel. 695-001-599

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego