lupa
Zamówienia publiczne Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych PRZETARG II SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SIWZ do pobrania

Załączniki do SIWZ:
1. Formularz ofertowy do pobrania
2. Formularz rzeczowo-finansowy do pobrania
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do pobrania
4. Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia do pobrania
5. Informacja nt. grupy kapitałowej do pobrania
6. Wzór umowy do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego