lupa
Zamówienia publiczne „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w formule zaprojektuj i wybuduj ZMIANA OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00056072/01 z dnia 2021-05-17

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00056086/01 z dnia 2021-05-17

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Robota budowlana realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.:„Rozbudowa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Topolowa 6
1.4.2.) Miejscowość: Bytkowo
1.4.3.) Kod pocztowy: 62-090
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 618145743
1.4.8.) Numer faksu: 618145838
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pu.com.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056072/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-17 11:04
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00048613/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę co najmniej
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00056072/01 z dnia 2021-05-17
2021-05-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
600 000,00 zł.2. zdolności technicznej lub zawodowej:2.1 Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch Punktów Selektywnej
Zbiorki Odpadów Komunalnych, w którym jedna była wyposażona w rampę rozładunkową.
Wykaz robót stanowi załącznik nr 10 do SWZ.2.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
skierował do realizacji zamówienia następujące osoby:1) kierownik budowy - min. 1 osoba
posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym liczonym od dnia uzyskania
uprawnień,2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do opracowania dokumentacji
projektowej następujące osoby:1) Min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję projektanta przy co najmniej jednym
zadaniu polegający na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadów Komunalnych. 2) Min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.3) Min. jedną osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 4) Min. jedną
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, 5). Min. jedną osobę posiadająca uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Po zmianie:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę co najmniej
600 000,00 zł.2. zdolności technicznej lub zawodowej:2.1 Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę
budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie co najmniej jednego Punktu Selektywnej
Zbiorki Odpadów Komunalnych, którym był wyposażony w rampę rozładunkową. Wykaz robót
stanowi załącznik nr 10 do SWZ.2.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do
realizacji zamówienia następujące osoby:1) kierownik budowy - min. 1 osoba posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z
co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym liczonym od dnia uzyskania uprawnień,2.3.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do opracowania dokumentacji projektowej
następujące osoby:1) Min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert pełniła funkcję projektanta przy co najmniej jednym zadaniu
polegający na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów
Komunalnych. 2) Min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.3) Min. jedną osobę posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 4) Min. jedną osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, 5). Min. jedną osobę posiadająca uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00056072/01 z dnia 2021-05-17
2021-05-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-05-25 07:00
Po zmianie:
2021-05-28 07:00

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-05-25 07:15
Po zmianie:
2021-05-28 07:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-06-23
Po zmianie:
2021-06-26
 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego