lupa
Inwestycje Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica Przebudowa przepompowni wodociągowej przy ul. Szkolnej w Rokietnicy na Stację Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

"Przebudowa przepompowni wodociągowej przy ul. Szkolnej w Rokietnicy na Stację Uzdatniania Wody"

 

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej przepompowni wody na Stację Uzdatniania Wody wraz z obiektami towarzyszącymi, w celu poprawienia stanu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Rokietnica. Oprócz zasilania SUW w wodę z istniejącej już studni, stacja nadal będzie wspomagana poprzez dostawę wody do zbiorników retencyjnych alternatywnie z SUW Napachanie i SUW Mrowino.

 

Wyjściowo na terenie istniejącej przepompowni wody znajdują się: budynek przepompowni wody, zbiorniki retencyjne stalowe każdy o pojemności 100 m³, studnia głębinowa o głębokości 165 m, zbiornik bezodpływowy o pojemności 2 m³, ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach z rur stalowych wraz z bramą wjazdową. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje następujące obiekty i urządzenia techniczne:

 

1. Przebudowa istniejącego budynku przepompowni wody w dostosowaniu do nowej funkcji SUW, z odpowiednim wyposażeniem technologicznym, w tym:

 

- demontaż pomp typ PJM i trzech hydroforów wraz z orurowaniem,

- montaż dwóch odżelaziaczy, aeratora oraz dwóch zestawów pompowych w budynku pompowni wraz z przepustnicami, armaturą i rurociągami w stali kwasoodpornej,

- demontaż i montaż instalacji wewnętrznej sprężonego powietrza i instalacji chlorowania wody wraz z montażem armatury,

- montaż chloratora,

- montaż dmuchawy, sprężarek i osuszaczy powietrza,

- montaż sygnalizacji stanów awaryjnych wraz z monitoringiem automatycznej pracy SUW oraz przygotowanie systemu do zdalnego dostępu przez komputer,

- roboty budowlano-remontowe i modernizacyjne budynku przepompowni.

 

2. Budowa żelbetowego retencyjnego zbiornika wody o pojemności 300 m³.

3. Budowa żelbetowego zbiornika kontaktowego o pojemności 100m³.

4. Budowa żelbetowego zbiornika wód popłucznych o pojemności całkowitej 61,56 m³.

5. Budowa zbiornika - neutralizatora.

6. Budowa zbiornika bezodpływowego i likwidacja istniejącego.

7. Wykonanie obudowy typu Lange wraz z fundamentem w istniejącej studni głębinowej oraz montaż pompy głębinowej.

8. Budowa sieci technologicznych międzyobiektowych, t.j. wodociągowych, kanalizacyjnych.

9. Budowa rozdzielni energetycznych oraz instalacji elektrycznych (kablowych zasilających i sterowniczych) oraz zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego o parametrach: moc, 160 KVA/128 kW, napięcie 230/400 V, częstotliwość 50 Hz (agregat przewoźny, w obudowie dźwiękochłonnej, na podwoziu jezdnym z dopuszczeniem do poruszania się w ruchu drogowym, z wyprowadzonymi naa elewacji obudowy zaciskami do podłączenia głównego zasilania oraz jednym gniazdem trójfazowym 63 A, jednym gniazdem trójfazowym 32 A i dwoma gniazdami jednofazowymi 230 V).

 

Prace przy przebudowie przepompowni zostaną zaplanowane tak, by do minimum ograniczyć czas wyłączenia przepompowni z eksploatacji. Wyłączenie jej z eksploatacji nastąpi jedynie w porze jesiennej lub zimowej, ze względu na mniejsze pobory wody w tych okresach.

 

Wykonawcą robót, wyłonionym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została firma ROSSMOSiS – Wawrzyniak Sp. z o.o. ze Zdunów.

 

Umowna wartość inwestycji to 1.499.837,26 zł. Okres gwarancji wyniesie 36 miesięcy.

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego