lupa
Zapytanie ofertowe Prace związane z remontem zewnętrznej elewacji SUW w Napachaniu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 06.08.2019 roku

Znak sprawy: 2/2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty
poniżej 30 000 EURO na wykonanie: prac związanych z remontem zewnętrznej elewacji SUW w Napachaniu.

 

Założenia do złożenia oferty:

 

  1. Zakres robót obejmuje:
  1. Wykonanie remontu elewacji zewnętrznej budynku na Stacji Uzdatniania Wody w Napachaniu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
  2. Zakres prac należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

 

2. Oferta składana przez Zleceniobiorcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty
(Załącznik nr 1).

3. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.
z o.o. w Bytkowie drogą:

  1. e-mail: zapytania.ofertowe@puk.com.pl
  2. Pocztą wysyłając na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – liczy się data wpływy oferty
  3. Osobiście: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – sekretariat

Składana oferta winna być opisana na kopercie bądź w tytule e-mail: wykonanie prac związanych z remontem zewnętrznej elewacji SUW w Napachaniu.

 

4. Termin składania ofert upływa dnia 26.08.2019 roku godz. 10.00.

5. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

6. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Lech Płatek tel. 506-092-787.

7. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

8. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. (Załącznik nr 2)

9. Termin płatności za wykonanie prac to 21 dni od daty dostarczenia faktury oraz  podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą potwierdzającego wykonanie prac.

10. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2019 r.

 

Formularz ofertowy do pobrania

Umowa do pobrania

Przedmiar robót do pobrania

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego