lupa
Zamówienia publiczne MODERNIZACJA SUW ŻYDOWO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 08.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 09.07.2021r. 

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania w związku z czym zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami:

 

 

Pytanie nr 1.

Zgodnie z Rozdziałem VIII.2.4.a) SWZ, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 1 robotę budowlaną wykonane na stacji uzdatniania wody polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie instalacji technologicznej do uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeśli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, iż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:

- co najmniej 1 robotę budowlaną wykonaną na stacji uzdatniania wody polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji instalacji technologicznej do uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h.Ad1

Odpowiedź:

Okreslajac warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich spełnienia Zamawiajacy  działa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich moze żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. 2020.0.2415) , który stanowi że , w  celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:

- "wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty"

W związku z powyższym Zamawiający nie  zmienia opisanego powyżej warunku udziału w postępowaniu.

 

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że cena ryczałtowa obejmuje roboty ujęte w dokumentacji projektowej załączonej do SWZ.

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że decyzje i uzgodnienia są ważne i zostały udostępnione na stronie www.puk.com.pl .

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie decyzje, uzgodnienia itd. zostały udostępnione na stronie www.puk.com.pl .

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania przedmiotowego terenu.

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego