lupa
Zapytanie ofertowe PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 18.08.2020 roku

Znak sprawy: 1/2020

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

NA ZADANIE PN.  

„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica” w którego skład wchodzą następujące inwestycje:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska i Żalewska

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 313 467,76 zł. netto

 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Przecławska

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 1 018 610,30 zł. netto

 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej Kobylniki

Wartość szacunkowa ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi: 3 113 607,40 zł. netto

 

szczegóły dotyczące projektowanych sieci – załącznik numer 4, 5, 6.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin realizacji: I kw. 2021 – I kw. 2022 r.

 

 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
 1. Oferta składana przez Zleceniobiorcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty
  (Załącznik nr 1).
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.
  z o.o. w Bytkowie drogą:
 1. e-mail: zapytania.ofertowe@puk.com.pl
 2. Pocztą wysyłając na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – liczy się data wpływy oferty
 3. Osobiście: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – sekretariat

Składana oferta winna być opisana na kopercie bądź w tytule e-mail: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZOWY INWESTORSKI NA ZADANIE PN. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica”

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokumenty poświadczające uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;

3. Aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

4. Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Inspektor wykaże, że prowadził nadzór w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

- pełnił funkcję inspektora nadzoru na co najmniej dwóch robotach polegających na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości minimum 2000 m, przy czym przynajmniej jedna ze wskazanych robót w swoim zakresie miała budowę co najmniej jednej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym. (Wykaz usług – załącznik numer 3 wraz z dowodami potwierdzającymi prowadzenie nadzoru).

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.

 

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT:
 1. najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: upływa dnia 28.08.2020 roku, godz. 09:00.

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Monika Chołody

tel. 695-001-599

e-mail: monika.cholody@puk.com.pl

 

 1. WYBÓR OFERTY:

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

 1. UMOWA:

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. (Załącznik nr 2)

 

 1. TERMIN PŁATNOŚCI:

30 dni od daty dostarczenia faktury.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

 

Załaczniki:

1. Formularz ofertowy do pobrania

2. Wzór umowy do pobrania

3. Wykaz usług do pobrania

4. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska i Żalewska do pobrania

5. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Przecławska do pobrania

6. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót: Sieć kanalizacji sanitarnej Kobylniki do pobrania

 

 

Sprawę prowadzi: Monika Chołody,

                                tel. 695-001-599

                                e-mail: monika.cholody@puk.com.pl

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego