lupa
Dla klienta JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI KROK 2 (PROJEKTOWANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Mając wydane warunki techniczne warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Inwestor zleca wykonanie projektu przyłącza projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe.

Podstawa prawna opracowania projektu budowlanego wykonawczego przyłącza jest Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wymagania w stosunku do dokumentowania budowy przyłączy Prawo Budowlane określa następująco:

a) art. 29 ustala, iż budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę,

b) art. 29A określa, iż:

budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii 

  • aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • do budowy stosuje się przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie w związku z powyższym projektowane rozwiązania powinny to zapewniać. Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na materiałach posiadających aprobaty techniczne, jak również istnieje konieczność uwzględnienia wymagań stawianych dla projektowanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych wydanych przez Zakład.

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości gruntowej oraz właściciela sieci.

Do opracowania projektu budowlanego wykonawczego przyłączy wymagane jest posiadanie aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500, z oznaczeniem wyrysu danej działki oraz proponowanym przebiegiem przyłącza.

W przypadkach wątpliwych np. gdy przyłącze przebiegać będzie przez nieruchomość osób trzecich projektant uzgadnia lokalizację przyłącza na Naradzie 

Koordynacyjnej w Zespole Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Poznaniu. Jeśli wykonanie przyłącza do sieci wymaga czasowego zajęcia pasa drogowego, należy wystąpić do właściciela drogi z wnioskiem o pozwolenie na zajęcie pasa drogi. Uzyskane pozwolenie należy załączyć do dokumentacji przedkładanej do uzgodnienia.

Dokumentacje techniczną opracowuje się minimum w 2 egzemplarzach.

CHCESZ ZAMÓWIĆ PROJEKT W NASZYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego