lupa
Zamówienia publiczne „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w formule zaprojektuj i wybuduj SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SWZ do pobrania

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy do pobrania

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do pobrania

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie  o aktualności informacji  zawartych w ofercie do pobrania

Załącznik nr 4 do SWZ – Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do pobrania

Załącznik nr 4.1 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy (gdy korzysta z zasobów podmiotu trzeciego) składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy o braku podstaw wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do pobrania

Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania do pobrania

Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym do pobrania

Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz osób do pobrania

Załącznik nr 8 do SWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy do pobrania

Załącznik nr 9 do SWZ – Zestawienie robót i wyposażenia do pobrania

Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz robót do pobrania

Załącznik nr 11 do SWZ – Opinia geotechniczna do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego