lupa
Zamówienia publiczne Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica ZMIANA SWZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ZMIANA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY:

„Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa”

 „Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa”

w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica”

Nr postępowania: ZP.271.2.2021

 

ZAMAWIAJĄCY:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. BYTKOWO

INFORMUJE, ŻE SWZ ZMIENIONO W:

 

PKT. 9: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZED ZMIANĄ:

9.2. Opis przedmiotu zamówienia:

„Sieci wodociągowej Rostworowo, ul. Jesionowa”

Wykonanie sieci wodociągowej PE o średnicy 200 mm o długości łącznej 731 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod drogą gminną o długości 60,50 m. Projekt sieci obejmuje również połączenia istniejących przyłączy z projektowaną siecią wodociągową.

„Sieci wodociągowej Cerekwica, ul. Żwirowa”

Wykonanie sieci wodociągowej PE o średnicy 160 mm o długości łącznej 1540 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod rowem i drogą powiatową o długości 52 m. Projekt sieci obejmuje również połączenia istniejących przyłączy z projektowaną siecią wodociągową.

Zakres rzeczowy zadań będących przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót.

PO ZMIANIE:

„Sieci wodociągowej Rostworowo, ul. Jesionowa”

Wykonanie sieci wodociągowej PE o średnicy 200 mm o długości łącznej 1540 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod drogą gminną o długości 60,50 m. Projekt sieci obejmuje również połączenia istniejących przyłączy z projektowaną siecią wodociągową.

„Sieci wodociągowej Cerekwica, ul. Żwirowa”

Wykonanie sieci wodociągowej PE o średnicy 160 mm o długości łącznej 731 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod rowem i drogą powiatową o długości 52 m. Projekt sieci obejmuje również połączenia istniejących przyłączy z projektowaną siecią wodociągową.

Zakres rzeczowy zadań będących przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót.

 

PKT. XVI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

PRZED ZMIANĄ:

  1.      Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.05.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

PO ZMIANIE:

  1.      Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.05.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

PKT. XVII SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

PRZED ZMIANĄ:

  1.      Ofertę należy złożyć poprzez e-PUAP  do dnia 15.04.2021r. do godzinny 8:00.
  2.      O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
  3.      Otwarcie ofert następ w dniu 15.04.2021r. o godzinie 8:30 

PO ZMIANIE:

  1. Ofertę należy złożyć poprzez e-PUAP  do dnia 19.04.2021r. do godzinny 8:00.
  2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
  3. Otwarcie ofert następ w dniu 19.04.2021r. o godzinie 8:30 

 

     Zatwierdzam:

Prezes Zarządu

Michał Wieland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zmiana SWZ do pobrania                                                                                                             

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego