lupa
Zamówienia publiczne Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica, Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 761971-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o."Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica." "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 63080898700000, ul. Bytkowo, ul. Topolowa  6 62-090  Rokietnica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 814 57 43, e-mail info@puk.com.pl, faks 61 814 58 38.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.puk.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Topolowa 6. Bytkowo, 62-090 Rokietnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica." "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica"
Numer referencyjny: ZP.271.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I : Zadanie 1: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska (od Przybrodzkiej do Żalewskiej) a) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn. 200 o długości łącznej ok. 282 m z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 wraz z studniami rewizyjnymi dn 1000, w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod drogami o długości ok. 22m, b) Montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 160 o długości łącznej ok. 34 m c) Montaż sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 wraz z uzbrojeniem dn. 90 o długości łącznej ok. 110 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod drogami o długości ok. 25m, d) Montaż łącznie z uruchomieniem 1 kpl przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem Zadanie 2: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Przecławska a) Montaż sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn. 200 o długości łącznej ok. 1148 m z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 wraz z studniami rewizyjnymi dn 1000 betonowymi b) Montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 160 o długości łącznej ok. 260 m c) Montaż sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 wraz z uzbrojeniem dn. 90 o długości łącznej ok. 766 m d) Montaż łącznie z uruchomieniem 1 kpl przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem Część II Zadanie 1: Sieć kanalizacji sanitarnej Kobylniki: W ramach projektu należy wykonać: a) Montaż sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z studniami rewizyjnymi dn. 1000 betonowymi, b) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna dn. 200 o długości łącznej ok. 2614 m z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 w tym wykonanie przejść 3 szt. metodą bezwykopową pod drogami o długości łącznej ok. 23m c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna dn. 250 o długości łącznej ok. 46 m z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 d) Montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 160 o długości łącznej ok. 323 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod drogami o długości łącznej ok. 82 m e) Montaż sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 wraz z uzbrojeniem - dn. 75 o długości łącznej ok. 159 m - dn. 90 o długości łącznej ok. 297 m - dn. 125 o długości łącznej ok.1884 m w tym wykonanie 2 szt. przejść metodą bezwykopową pod drogą krajową o długości łącznej ok. 156 m f) Montaż łącznie z uruchomieniem 4 kpl. przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem adanie 2: Sieć wodociągowa Kobylniki, ul. Szkolna: W ramach projektu należy wykonać: a) Montaż sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem (zasuwy i hydranty) z rur PE 100 PN 10 dn. 200 o długości łącznej ok. 891 m w tym metodą przewiertu sterowanego o długości łącznej ok. 90 m b) połączenia (wcinki) do istniejących sieci.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232410-9
45232423-3
45232150-8
45232410-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część I zamówienia: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 zł. Część II zamówienia: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł. Wykonawca, który składa ofertę na obie części zamówienia I i II: wykazuje łączną kwotę środków finansowych lub zdolności kredytowej potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej co najmniej na kwotę 1 500 000,00 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I zamówienia: Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: - dwie roboty polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości minimum 700 m każda, przy czym: - przynajmniej jedna ze wskazanych robót w swoim zakresie miała budowę co najmniej jednej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, - przynajmniej część jednej ze wskazanych robót zawierała w swym zakresie roboty przewiertowe. Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą w randze kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada co najmniej jednoroczne doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1409) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju, z którego pochodzi dana osoba; Część II zamówienia: b) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: - dwie roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości minimum 1 300 m każda, przy czym: - przynajmniej jedna ze wskazanych robót w swoim zakresie miała budowę co najmniej jednej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, - przynajmniej część jednej ze wskazanych robót zawierała w swym zakresie roboty przewiertowe. oraz ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: - jedną robotę polegającą na budowie sieci wodociągowej o średnicy minimum 160 mm i długości minimum 800 m. Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą w randze kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada co najmniej jednoroczne doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1409) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju, z którego pochodzi dana osoba; Wykonawca, który składa ofertę na obie części zamówienia I i II: - wykazuje zdolność techniczną oddzielnie dla każdej części zamówienia, Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykonał dwie roboty polegające na budowie kanalizacji grawitacyjnej o średnicy minimum 200 mm i łącznej długości 2 000 m przy czym: - przynajmniej jedna ze wskazanych robót w swoim zakresie miała budowę co najmniej jednej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, - przynajmniej część jednej ze wskazanych robót zawierała w swym zakresie roboty przewiertowe. oraz ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: - jedną robotę polegającą na budowie sieci wodociągowej o średnicy min. 160 mm i długości minimum 800 m - warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą w randze kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiada co najmniej jednoroczne doświadczenie zawodowe od uzyskania uprawnień zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju, z którego pochodzi dana osoba. Wystarczy jeden kierownik dla części I i II W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący doświadczenia musi spełnić min. jeden z wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru (dokument składany na wezwanie zamawiającego) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym powyżej – składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (dokument składany na wezwanie zamawiającego) potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1m-c przed upływem terminu składania ofert. - Wykazu robót budowlanych (dokument składany na wezwanie zamawiającego) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący zdolności zawodowej musi spełnić min. jeden z wykonawców występujących wspólnie. - Wykazu osób (dokument składany na wezwanie zamawiającego) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. - pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. Zgodnie z art.22a ust.2 ustawy wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, ze realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Do części I zamówienia – 15 000,00 zł Do części II zamówienia – 40 000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku Bank Zachodni WBK Nr rachunku: WBK 73 1090 2590 0000 0001 3126 8492 z dopiskiem „Wadium Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica" "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica" 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) powinno być wystawione na Zamawiającego koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustawy. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji wykonawca winien umieścić nazwę zadania, którego dotyczy wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje: 1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: a) konieczności wykonania robót zamiennych lub zmian do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy prawo zamówień publicznych, b) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, c) zmian na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych, d) siły wyższej, e) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, f) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp.). W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany. 2) ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. zmiana dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania terenu), 3) roboty zamienne, jeżeli takie zmiany w szczególności: a) zapewnią prawidłową realizację Umowy, b) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących Przedmiot Umowy, c) zapewnią optymalne parametry techniczne lub podniosą standard jakości robót stanowiących Przedmiot Umowy, d) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu; e) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej; f) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego. obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy. 4. Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 5. Zmiany określone w ust. 5 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana. 6. Zmiany określone w ust. 5 pkt 2 - 4 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie ulegnie wówczas zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy. 7. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu, konieczności zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia o wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. 8. Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej wskazanych. 9. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia rozliczanego fakturą częściową – w przypadku, gdy potrzeba dokonania takiej zmiany wynika ze zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych etapów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym mogą zostać wprowadzone w każdym momencie w czasie realizacji przedmiotu umowy, na pisemny wniosek strony umowy i po akceptacji drugiej strony umowy. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymagają aneksowania umowy, a jedynie pisemnego podpisania nowego harmonogramu przez osoby reprezentujące strony umowy. 11. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28.12.2020, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1:Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska (od Przybrodzkiej do Żalewskiej) Zadanie 2: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Przecławska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska (od Przybrodzkiej do Żalewskiej) a) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn. 200 o długości łącznej ok. 282 m z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 wraz z studniami rewizyjnymi dn 1000, w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod drogami o długości ok. 22m, b) Montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 160 o długości łącznej ok. 34 m c) Montaż sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 wraz z uzbrojeniem dn. 90 o długości łącznej ok. 110 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod drogami o długości ok. 25m, d) Montaż łącznie z uruchomieniem 1 kpl przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem Zadanie 2: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Przecławska a) Montaż sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn. 200 o długości łącznej ok. 1148 m z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 wraz z studniami rewizyjnymi dn 1000 betonowymi b) Montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 160 o długości łącznej ok. 260 m c) Montaż sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 wraz z uzbrojeniem dn. 90 o długości łącznej ok. 766 m d) Montaż łącznie z uruchomieniem 1 kpl przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 1: Sieć kanalizacji sanitarnej Kobylniki, Zadanie 2: Sieć wodociągowa Kobylniki, ul. Szkolna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1: Sieć kanalizacji sanitarnej Kobylniki: W ramach projektu należy wykonać: a) Montaż sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z studniami rewizyjnymi dn. 1000 betonowymi, b) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna dn. 200 o długości łącznej ok. 2614 m z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 w tym wykonanie przejść 3 szt. metodą bezwykopową pod drogami o długości łącznej ok. 23m c) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna dn. 250 o długości łącznej ok. 46 m z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 d) Montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 szereg SDR 34 dn. 160 o długości łącznej ok. 323 m w tym wykonanie przejść metodą bezwykopową pod drogami o długości łącznej ok. 82 m e) Montaż sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 100 PN 10 SDR 17 wraz z uzbrojeniem - dn. 75 o długości łącznej ok. 159 m - dn. 90 o długości łącznej ok. 297 m - dn. 125 o długości łącznej ok.1884 m w tym wykonanie 2 szt. przejść metodą bezwykopową pod drogą krajową o długości łącznej ok. 156 m f) Montaż łącznie z uruchomieniem 4 kpl. przepompowni ścieków wraz z wyposażeniem Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót. Tymczasowy projekt organizacji ruchu zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na roboty budowlane. Zadanie 2: Sieć wodociągowa Kobylniki, ul. Szkolna: W ramach projektu należy wykonać: a) Montaż sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem (zasuwy i hydranty) z rur PE 100 PN 10 dn. 200 o długości łącznej ok. 891 m w tym metodą przewiertu sterowanego o długości łącznej ok. 90 m b) połączenia (wcinki) do istniejących sieci.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231300-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.03.2022
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: