lupa
Zapytanie ofertowe Dostawa dwóch ładowarek do samochodów elektrycznych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 27.11.2020 roku

Znak sprawy: 2/2020

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA DOSTAWĘ DWÓCH ŁADOWAREK DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę dwóch ładowarek do samochodów elektrycznych:

Moc ładowarek 3-fazowych minimum 11 kW – 2 szt., o parametrach/wyposażeniu każda:

Klasa odporności IP66

Wyświetlacz LCD

Amperaż: minimum 16A

Aluminiowa obudowa

Instrukcja

gwarancja: 3 lata

Metalowy słupek (o minimalnych wymiarach poniżej) przygotowany do montażu dwóch ładowarek z okablowaniem z możliwością jego przytwierdzenia za pomocą kotw do podłoża, kolor-grafit – 1 szt.

 

 

Karty dostępowe RFID – minimum po 2 szt. na każdą ładowarkę (4 szt.)

Kabel do ładowania samochodów elektrycznych Typu 2 – 2 szt.

Dostawca dostarcza gotowy produkt tj.: słupek wraz z zamontowanymi do niego ładowarkami, okablowaniem do ładowania samochodów elektrycznych Typu 2, z uchwytami do dwóch kabli Typu 2 oraz z otworami w słupku do wprowadzenia zasilania do ładowarek.

 

Po stronie Zamawiającego montaż słupka do podłoża, przygotowanie instalacji elektrycznej i podłączenie zasilania do dostarczonego produktu.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin dostawy: do 15.12.2020r.

 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
 1. Oferta składana przez Zleceniobiorcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty
  (Załącznik nr 1).
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.
  z o.o. w Bytkowie drogą:
 1. e-mail: zapytania.ofertowe@puk.com.pl
 2. Pocztą wysyłając na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – liczy się data wpływy oferty
 3. Osobiście: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – sekretariat

 

Składana oferta winna być opisana na kopercie bądź w tytule e-mail: DOSTAWA DWÓCH ŁADOWAREK DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do oferty należy dołączyć:

 1. Kartę katalogową oferowanego przedmiotu
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.

 

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT:
 1. najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Dostawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: upływa dnia 04.12.2020 roku, godz. 09:00.

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Monika Chołody

tel. 695-001-599

e-mail: monika.cholody@puk.com.pl

 

 1. WYBÓR OFERTY:

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem wysłanym drogą e-mail.

 

 1. ZAMÓWIENIE:

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisane zamówienie. (Załącznik nr 2).

 1. TERMIN PŁATNOŚCI:

21 dni od daty dostarczenia faktury.

 

Załącznik nr 1 do pobrania

Załacznik nr 2 do pobrania

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego