lupa
Zamówienia publiczne Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UNIEWAŻNIENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 Ogłoszenie nr 510127778-N-2020 z dnia 15-07-2020 r.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.: Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556794-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63080898700000, ul. Bytkowo, ul. Topolowa  6, 62-090  Rokietnica, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 814 57 43, e-mail info@puk.com.pl, faks 61 814 58 38.
Adres strony internetowej (url): www.puk.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.5.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Materiały do sieci wodociągowych A) Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe i obudowy teleskopowe: Zasuwa DN 80 Zasuwa DN 100 Zasuwa DN 150 Obudowa teleskopowa DN 80 RD 0,9-1,3 Obudowa teleskopowa DN 80 RD 1,3-1,8 Obudowa teleskopowa DN 100 RD 0,9-1,3 Obudowa teleskopowa DN 100 RD 1,3-1,8 Obudowa teleskopowa DN 150 RD 0,9-1,3 Obudowa teleskopowa DN 150 RD 1,3-1,8 B) Hydranty podziemne i nadziemne oraz osłony odwadniania hydrantów Hydrant podziemny DN 80 Rd=1250 H1=1000 Hydrant podziemny DN 80 Rd=1500 H1=1250 Hydrant podziemny DN 80 Rd=1000 H1=750 Hydrant nadziemny nierdzewny DN 80 Rd=1500 L w granicach od 2100 do 2150 Hydrant nadziemny DN 80 Rd=1250 L w granicach od 1850 do 1900 Hydrant nadziemny z zabezpieczony przed złamaniem DN 80 Rd=1250, Hydrant nadziemny z zabezpieczony przed złamaniem DN 80 Rd=1500, Osłona odwadniania hudrantu DN 80 C) Nawiertki do rur PVC i PE oraz obudowy teleskopowe Nawiertka NWZ do rur PE i PVC DN 90/32 NawiertkaNWZ do rur PE i PVC DN 110/32 Nawiertka NWZ do rur PE i PVC DN 160/32 Nawiertka NWZ do rur PE i PVC DN 200/32 Obudowa teleskopowa do nawiertek DN 50 / 200 Rd=0,9-1,3 Obudowa teleskopowa do nawiertek DN 50 / 200 Rd=1,3-1,8 D) Skrzynki do zasuw, hydrantów i pokrywy do skrzynek Skrzynka uliczna do wody z płytą podkładową Skrzynka uliczna do przyłączy z płytą podkładową Skrzynka uliczna do hydrantów z płytą podkładową Pokrywa do skrzynki ulicznej do wody Pokrywa do skrzynki ulicznej do przyłączy Pokrywa do skrzynki ulicznej do hydrantu E) Łączniki rurowo-rurowe i rurowo-kołnierzowe Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 90 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 110 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-kołnierzowy DN 160 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-rurowy DN 90 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-rurowy DN 110 na rurę PE i PVC Łącznik rurowo-rurowy DN 160 na rurę PE i PVC F) Kształtki żeliwne Kształtka FF Dn 80 – L 500 Kształtka FF Dn 80 – L 800 Kształtka FF Dn 80 - L 1000 Kształtka FF Dn 100 - L 500 Kształtka FF Dn 100 - L 800 Kształtka FF Dn 100 - L 1000 Kształtka FF Dn 150 - L 500 Kształtka FF Dn 150 - L 800 Kształtka FF Dn 150 - L 1000 Trójnik kołnierzowy 80/80 Trójnik kołnierzowy 100/80 Trójnik kołnierzowy 100/100 Trójnik kołnierzowy 150/80 Trójnik kołnierzowy 150/100 Trójnik kołnierzowy 150/150 Kolano stopowe N DN 80 Uszczelka płaska DN 80 Uszczelka płaska DN 100 Uszczelka płaska DN 150 Uszczelka płaska DN 200 G) Wodociąg ciśnieniowy PVC i PE Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 110x4,2 Rura PVC-U do wody PN 10 – odcinek 6 m 160x6,2 Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 110 Nasuwka PVC-U do wody PN 10 DN 160 Rura PE do wody PN 10 DN 32 odcinek 100 m Rura PE do wody PN 10 DN 50 odcinek 25 m Rura PE do wody PN 10 DN 90 odcinek 6 m Rura PE do wody PN 10 DN 110 odcinek 6 m Rura PE do wody PN 10 DN 160 odcinek 6 m Rura PE do wody PN 10 DN 200 odcinek 6 m CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Materiały do sieci kanalizacyjnej A) Kanalizacja zewnętrzna PVC Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x500 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x1000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN 8, 110x3,2x2000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x500 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x1000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 160x4,7x2000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 200x5,9x1000 Rura kanalizacyjna PVC-U lita, klasa SN8, 200x5,9x2000 Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 110 Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 160 Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 200 Nasuwka kanalizacyjna PVC-U, klasa SN8 DN 315 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x15 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x22 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x30 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x45 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x67 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 110x88 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x15 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x30 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN* 160x45 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x67 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 160x87 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x15 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x30 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x45 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x67 Kolano kanalizacyjne PVC-U, klasa SN8 200x87 Redukcja kanalizacyjna PVC-U, klasa S 160/110 Redukcja kanalizacyjna PVC-U, klasa S 200/160 Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/160x87 Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/160x45 Trójnik kanalizacyjny PVC-U, klasa SN8 200/200x45 Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 dopływ prawy Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 przepływowa Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 zbiorcza z trzema dopływami Rura karbowana 315 H 3000 SN 8 Rura karbowana 315 H 2000 SN8 Właz żeliwny D 400 do rury teleskopowej 315 Pokrywa PP 315 do rury karbowanej Uszczelka do rury karbowanej 315 Włazy kanałowe żeliwne o prześwicie 600 mm klasy D-400 wysokość korpusu 115 mm Włazy kanałowe żeliwne o prześwicie 600 mm z pokrywą wypełnioną betonem klasy D-400 wysokość korpusu 115 mm Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/40 Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/60 Pierścień dystansowy wyrównawczy betonowy pod właz kanałowy DN 625/80 CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: Kształtki PE i zawory A) Kształtki PE nierozbieralne Złączka prosta 32x3/4 GZ Złączka prosta 32x1 GZ Złączka prosta 32x1 1/4 GZ Złączka prosta 32x3/4 GW Złączka prosta 32x1 GW Złączka prosta 32x1 1/4 GW Dwuzłączka prosta 32 Złączka kolanowa 32x3/4 GZ Złączka kolanowa 32x1 GZ Złączka kolanowa 32x1 1/4 GZ Złączka kolanowa 32x3/4 GW Złączka kolanowa 32x1 GW Dwuzłączka kolanowa 32 Złączka redukcyjna prosta 32x25 B) Zawory Zawór przelotowy DN 15 Zawór przelotowy DN 20 Zawór przelotowy DN 25 Zawór przelotowy DN 32 Zawór kulowy czerpalny DN 20 Zawór kulowy czerpalny DN 25 Zawór antyskażeniowy DN 25 Zawór antyskażeniowy DN 32 Konsola wodomierzowa na wodomierz DN 20
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 44163000-0
 
Dodatkowe kody CPV: 44163200-2, 44167400-2, 44163100-1, 44162000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: materiały do sieci wodociągowych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: materiały do sieci kanalizacyjnych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 1 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: kształtki PE i zawory
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP. Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 40 500,00 zł. brutto a najniższa cena złożonej oferty to: 48 309,55 zł brutto.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.    
Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego