lupa
Zamówienia publiczne MODERNIZACJA SUW ŻYDOWO SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SWZ do pobrania

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy do pobrania

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do pobrania

Załącznik nr 3: Wykaz robót do pobrania

Załącznik nr 4: Wykaz osób do pobrania

Załącznik nr 5: Oświadczenie o aktualności dokumentów do pobrania

Załącznik nr 6: Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do pobrania

Załącznik nr 7: Projekt budowalny Przebudowa SUW Żydowo

Strona nr 1 - 57 do pobrania

Załącznik nr 8: Projekt wykonawczy Przebudowa SUW Żydowo 

Strona nr 1 - 38  do pobrania

Strona nr 39 do pobrania

Strona nr 40 do pobrania

Strona nr 41 do pobrania

Strona nr 42 - 51 do pobrania

Załącznik nr 9: Projekt budowalny rozbiórek Rozbiórka dwóch hydrofiltrów poziomych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żydowo 

Strona nr 1 - 16 do pobrania

Strona nr 17 do pobrania

Strona nr 18 do pobrania

Strona nr 19 do pobrania

Załącznik nr 10: STWiOR 

Część I do pobrania

Część II do pobrania

Część III do pobrania

Załącznik nr 11: Przedmiar robót do pobrania

Załącznik nr 12: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do pobrania

Załącznik nr 13: Wzór umowy do pobrania

Załącznik nr 14: Harmonogram rzeczowo-finansowy do pobrania

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego