lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r. do 31.12.2021r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 20.08.2021r.

Unieważnienie postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r.
do 31.12.2021r.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Topolowa 6
1.5.2.) Miejscowość: Bytkowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-090
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 618145743
1.5.8.) Numer faksu: 618145838
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puk.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie
Zamawiający 2
1.2.) Nazwa zamawiającego: Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7770004121
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Zachodnia 4
1.5.2.) Miejscowość: Tornowo Podgórne
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-080
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 618146430
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tp-kom.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.tp-kom.pl
Zamawiający 3
1.2.) Nazwa zamawiającego: „KOM-LUB” Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7770005209
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 11
1.5.2.) Miejscowość: Luboń
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-030
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 618130551
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kom-lub@kom-lub.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kom-lub.com.pl
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r.
do 31.12.2021r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ef16567-f9b9-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00155827/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-20 13:31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00143579/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zagospodarowaniu odpadów
komunalnych wielkogabarytowych (200307) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Miasta Luboń, Gminy Tarnowo Podgórne oraz Gminy Rokietnica, jak
również zebranych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez
przetransportowanie ich ze stacji przeładunkowej położnej w miejscowości Rumianek, Gmina
Tarnowo Podgórne do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie w okresie od
31.08.2021r. do 31.12.2021r., zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, w zakresie
obejmującym:
Prognozowane ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Miasta Luboń - 696 Mg,
Prognozowane ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Gminy Tarnowo Podgórne -
406 Mg.
Prognozowane ilości odpadów komunalnych wielkogabarytowych z Gminy Rokietnica - 290 Mg.
4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów
90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1022284,80 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1112486,4 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
 

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego