lupa
Zamówienia publiczne Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 26.03.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 31.03.2021r.

 

Dnia 26.03.2021r. do Zamawiającego przesłano pytania do zadania: Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w
ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica.

Pytania dotyczą projektu „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa”?

Zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1: Proszę o udostępnienie projektu wycinki drzew i krzewów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po trasie projektowanej sieci wodociągowej dla zadania „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa” nie występują drzewa.

 

Pytanie nr 2: Czy  Zamawiający dysponuje Decyzją na wycinkę drzew  - proszę załączyć ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po trasie projektowanej sieci wodociągowej dla zadania „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa”  nie występują drzewa.

 

Pytanie nr 3: Kto pokrywa koszty wycinki drzew ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po trasie projektowanej sieci wodociągowej dla zadania „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa” nie występują drzewa.

 

Pytanie nr 4: Czy wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca robót.

 

Pytanie nr 5: Proszę o  załączenie projektu BADAŃ   Geotechnicznych .

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że warunki gruntowo-wodne dla zadania „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa”  opisane zostały

w Projekcie budowlanym w pkt. III „Warunki geologiczno-inżynierskie”.

 

Pytanie nr 6: Proszę o  załączenie kompletnego  projektu branży sanitarnej

Odpowiedź: Zamawiający dla zadania „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa”  załącza brakujący profil sieci wodociągowej. Dodatkowo załączamy rysunek mapy zasadniczej do celów projektowych z dokładnie określonym odcinkiem podlegający pod przedmiotowe postępowanie (zgodnie z przedmiarem robót)                                                                                                                                                                                                                              

Profil do pobrania

Mapa zasadnicza do pobrania

 

Pytanie nr 7: Proszę o potwierdzenie że wynagrodzenie  jest ryczałtowe na zakres dokumentacji projektowej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie jest ryczałtowe na przedstawiony zakres robót.

Należy mieć na względzie, że przedmiotem zamówienia dla zadania „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa”  nie jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wykonany wcześniej od strony ul. Przecławskiej odcinek sieci wodociągowej o długości 164 m, których dotyczy to samo pozwolenie na budowę co zakres zamówienia.

 

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający Dysponuje Dziennikiem Budowy?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dysponuje dziennikiem budowy i zostanie on przekazany wybranemu w postępowaniu przetargowym Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

 

Pytanie nr 9: Czy w ramach inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów i jak będzie rozliczane?

Odpowiedź: Wykonawca musi wykonać prace zgodnie z dokumentacją Projektową, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca przygotowując ofertę musi mieć na względzie zapis par. 5. pkt. 3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) „Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z ostateczną realizacją zamówienia wynikające wprost z zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia …

odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody…”

 

Pytanie nr 10: Czy rozpatrywany teren znajduje  się w strefie  ochrony konserwatorskiej?

Odpowiedź: Tak. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich zostało dołączone do dokumentacji projektowej i jest dostępne na stronie: https://www.puk.com.pl/siwz-wraz-z-za--cznikami9

 

Pytanie nr 11:Czy w ramach inwestycji przewiduje się odwodnienie igłofiltrami i jak będzie rozliczane?

Odpowiedź: Wykonawca musi wykonać prace zgodnie z dokumentacją Projektową, STWIOR i SIWZ.

Wykonawca przygotowując ofertę musi mieć na względzie zapis par. 5. pkt. 3 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) „Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z ostateczną realizacją zamówienia wynikające wprost z zakresu rzeczowego, a ponadto wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia …

odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody…”

 

Pytanie nr 12: Mając na uwadze obecną sytuacje COVID-19 która znacznie opóźnia i wydłuża czas oczekiwania na wyceny materiałów zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia  25 kwietnia 2021r.

Odpowiedź: Zamawiający rozumie obecną sytuację ale musi mieć też na względzie termin wykonania zamówienia w związku z tym przedłuża termin składania ofert do 19.04.2021r. godzina 8:00. 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego