lupa
Zamówienia publiczne Dostawa wraz z leasingiem dwóch samochodów elektrycznych typu VAN UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że zmieniono treść ogłoszenia oraz treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ.

 

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA:

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: Ogłoszenie nr 540225506-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.

 

Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-16, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-18, godzina: 08:00

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ:

Strona tytułowa SIWZ:

TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie: „18.11.2020 rok, godz. 8:00”

TERMIN OTWARCIA OFERT otrzymuje brzmienie: „18.11.2020 rok, godz. 8:10”

 

PUNKT 10.1. otrzymuje brzmienie:

  1. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

 

"…………………………........……………………………………………………………………………………………

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

 

              OFERTA

 

złożona dla postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Dostawa wraz z leasingiem dwóch samochodów elektrycznych typu VAN”.

 

Nie otwierać przed dniem 18.11.2020r.

  ".………………………………..……………………………………………………………………………………..........

 

PUNKT 13 otrzymuje brzmienie:

  1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

13.1 Termin składania ofert: do dnia  18.11.2020r. do godz. 8:00.
Miejscem składania ofert jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6,   Bytkowo, 62 - 090 Rokietnica. Sekretariat.

13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18.11.2020r. o godz. 8:10
 w PUK Sp. z o.o. Bytkowo  ul. Topolowa 6, salka narad.

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego