lupa
Zamówienia publiczne Dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 240 m3 do zbiornika zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ZMIANA OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 18.02.2021r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 240 m³ do zbiornika zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Topolowa 6

1.4.2.) Miejscowość: Bytkowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-090

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 61 8145 743

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puk.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008400/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-18 10:36

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00007182/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-02-22 09:00

Po zmianie:
2021-03-22 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-02-22 09:30

Po zmianie:
2021-03-22 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-03-23

Po zmianie:
2021-04-20                

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego