lupa
Zamówienia publiczne Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) dla PUK Sp. z o.o. w Bytkowie ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  pn.:

„Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek)  dla PUK Sp. z o.o. w Bytkowie”


1.    Działając na podstawie art. 253 ust.1  ustawy z dnia 11 września 2019roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym  przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  wybrano ofertę złożoną przez;

 

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
„REM KĘPNO” SP. Z O.O.

ul. BRUKOWA 4

63-645 ŁĘKA OPATOWSKA                                                    

z ceną  819.141,87 zł brutto.   
/Słownie : osiemset dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści jeden 87/100/

 

 


Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia. Wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu. Zamawiający zwiększył środki przeznaczone na realizację  zamówienia  do ceny oferty najkorzystniejszej.

2.  Do postępowania zostały złożone  dwie oferty przetargowe .

Oferta Nr 1

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „REM KĘPNO” SP. Z O.O., UL. BRUKOWA 4,  63-645 ŁĘKA OPATOWSKA                                                    

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 100

Ilość otrzymanych punktów ogółem – 100        


Oferta Nr 2

APATOR POWOGAZ S.A., ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60 -542 POZNAŃ

Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

 

Z poważaniem

Michał Wieland

Prezes Zarządu

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego