lupa
Zamówienia publiczne „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w formule zaprojektuj i wybuduj

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9a2332e-af17-11eb-911f-9ad5f74c2a25

 

Roboty budowlane

Robota budowlana realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.:„Rozbudowa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Topolowa 6
1.5.2.) Miejscowość: Bytkowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-090
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 618145743
1.5.8.) Numer faksu: 618145838
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pu.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Robota budowlana realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.:„Rozbudowa Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9a2332e-af17-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048613/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048613/01 z dnia 2021-05-07
2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07 12:36
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentówelektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacjiprzekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanychformularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku iFormularza do komunikacji wynosi 150 MB.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest: P.U.K. Sp. z o.o. (dalej Administrator),2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych,
z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@puk.pl
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048613/01 z dnia 2021-05-07
2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w formule zaprojektuj i wybuduj polegająca na
zaprojektowaniu i rozbudowie istniejącego Punktu Selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w
Bytkowie. Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu, budowie i wyposażeniu punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na terenie którego zbierane i magazynowane
będą odpady komunalne oraz przedmioty przeznaczone do ponownego użycia dostarczone
przez mieszkańców.Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich
niezbędnych zgód rozbudowania i wyposażenia punktu zgodnie z PFU uwzględniając planowany
cel i funkcję przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa, norm
i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać
niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, a także wyposażyć punkt
we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, narzędzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz
obiekty budowlane.Na rozbudowywanym obszarze punktu wykonać należy oświetlenie
obiektowe.Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w PFU stanowiącym załącznik do
SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048613/01 z dnia 2021-05-07
2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę co najmniej
600 000,00 zł.2. zdolności technicznej lub zawodowej:2.1 Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie lub rozbudowie co najmniej dwóch Punktów Selektywnej
Zbiorki Odpadów Komunalnych, w którym jedna była wyposażona w rampę rozładunkową.
Wykaz robót stanowi załącznik nr 10 do SWZ.2.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
skierował do realizacji zamówienia następujące osoby:1) kierownik budowy - min. 1 osoba
posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym liczonym od dnia uzyskania
uprawnień,2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do opracowania dokumentacji
projektowej następujące osoby:1) Min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję projektanta przy co najmniej jednym
zadaniu polegający na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadów Komunalnych. 2) Min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.3) Min. jedną osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 4) Min. jedną
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń, 5). Min. jedną osobę posiadająca uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (do realizacji
robót budowlanych oraz wykonania dokumentacji projektowej) wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik nr 7 do SWZ.- Informację banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.-
Wykazu robót:a) BUDOWLANYCH: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048613/01 z dnia 2021-05-07
2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie co najmniej
dwóch Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych, w którym jedna była wyposażona w
rampę rozładunkową. b) PROJEKTOWYCH: Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie
ostatnich trzech latprzed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta przy co najmniej
jednymzadaniu polegający na zaprojektowaniu budowy lub rozbudowy Punktu Selektywnej
ZbiorkiOdpadów Komunalnych. Załącznik nr 10 do SWZ- Zestawienie robót i wyposażenia na
podstawie PFU Załącznik nr 9 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Niniejsze oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Zamawiający określa kwotę
wadium w wysokości: 20 000,00 zł .3. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 lub art. 388 pkt 2 lit. b i c, lub art. 415 ust. 2 pkt 5 i 6,
określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. 5. Wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 6.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. 7. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy
w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3)
gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 8. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: Nr rachunku
Bank Zachodni WBK Nr rachunku: WBK 73 1090 2590 0000 0001 3126 8492 z dopiskiem
„Wadium PSZOK – zaprojektuj, wybuduj”9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048613/01 z dnia 2021-05-07
2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni
wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.4. Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania niniejszej umowy, jeżeli
niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:1) przyczyn zależnych od
Zamawiającego lub Organów Administracji bądź osób lub podmiotów za które nie odpowiada
Wykonawca - termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub
opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć
i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. Do podanych wyżej przyczyn
Zamawiający nie będzie zaliczał sytuacji, w których Wykonawca nie przewidział terminów,
wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego czy też innych przepisów
bezwzględnie obowiązujących, obowiązujących Organy Administracji i Zamawiającego, np.
terminu na wydanie decyzji, terminu niezbędnego do uzyskania przez decyzję przymiotu
ostateczności; w katalogu wyżej wymienionych przyczyn nie mieszczą się również sytuacje, w
których podstawą do przedłużenia terminu jest brak profesjonalnego działania Wykonawcy, np.
złożenie do Organu czy też Zamawiającego pisma zawierającego braki formalne,2) wystąpienia
robót dodatkowych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót
zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie
można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,3)działania siły wyższej - termin
wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego
powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego
charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można
było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy,4) warunków atmosferycznych nie
pozwalających na realizację robót przez łączny okres powyżej 15 dni, dla których określona
odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin
wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego
powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego
charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można
było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048613/01 z dnia 2021-05-07
2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-25 07:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-25 07:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawca przed podpisaniem umowy nie wymaga przedłoży Harmonogram rzeczowofinansowy
(Załącznik nr 6 do SWZ).

 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048613/01 z dnia 2021-05-07
2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego