lupa
Zapytanie ofertowe Wydruk folderu informacyjnego w ramach zadania Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica UWAGA!!! ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO !!!!

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Znak sprawy: 04/ZO/P-N/2022

Bytkowo, dnia 10.06.2022 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 130 000 zł w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej pzp.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pzp. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

 

I. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie, ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica

 

II. Specyfikacja zamówienia: Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wydruk folderu informacyjnego w ramach zadania „Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica”. Niniejsze zadanie ujęte jest we wniosku w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”

 

III. Szczegółowy zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie folderu informacyjnego (załącznik nr 2 i 3):

- ilości: 10 000,00 sztuk,

- folder musi zostać złożony na 3 (mapą do środka)

- kolorowe

- wielkości: 297 cm (szerokość) x 210 cm (wysokość) – A4

- wydruk dwustronny

- papier powlekany kreda matt 

- papier ekologiczny w kolorze brązowym

- gramatura papieru: 130g/m2

  1. Przed drukiem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu jedną sztukę folderu informacyjnego do akceptacji.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie napisów umieszczonych na folderze informacyjnym.
  3. Wszelkie koszty związane z wydrukiem i transportem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego powinny zostać wkalkulowane w cenę jednostkową.

 
IV. Termin realizacji 
Dostarczenie wydrukowanych folderów informacyjnych do 15.07.2022r.

 

V. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

VI. Warunki płatności:  

Płatność w terminie 21 dni na konto Wykonawcy od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę zgodnie z warunkami płatności które zostaną określone w umowie z wybranym Wykonawcą.

 

VII. Składanie ofert:
a)      Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania.ofertowe@puk.com.pl w tytule należy wpisać: „Folder informacyjny PSZOK” - do dnia  22.06.2022 r. do godziny 14:00;
b)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
c)      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
d)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:  Monika Chołody, tel. 695-001-599

 

IX. Ofertę cenową należy przedstawić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z następującymi załącznikami:

b) Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.

X. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisane zamówienie na realizację przedmiotu zapytania ofertowego.

 

Załącznik nr 1: Formularz cenowy do pobrania

Załącznik nr 2: Folder informacyjny str. 1 do pobrania

Załącznik nr 3: Folder informacyjny str. 2 do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego