lupa
Dla klienta Cennik usług wykonywanych przez PUK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

Cennik usług wykonywanych przez PUK Sp. z o. o. w Bytkowie

obowiązujący od dnia 14.02.2022 r.

 

Tabela 1.  Usługi związane z przyłączeniem do sieci – wydanie opinii, wykonanie projektu budowlanego oraz uzgodnienia dokumentacji wodociągowo – kanalizacyjnej.

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

Stawka podatku VAT

Cena brutto

1.

Wydanie opinii dotyczącej możliwości zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenia ścieków :

1.1

Za 1 budynek

80,00 zł

23 %

98,40zł

1.2

Za każdy następny budynek

16,00 zł

23 %

19,68 zł

2.

Wykonanie projektu budowlanego przyłączenia wodociągowego
lub kanalizacyjnego :

2.1

Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

950,00 zł/szt.

23 %

1 168,50 zł

2.2

Powyżej dwóch przyłączy

Wycena indywidualna

23 %

Wycena indywidualna

2.3

Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej do 200 mb wraz
z przyłączem.

 

Z usyskaniem pozwolenia na budowę lub

zgłoszenia dodatkowo

2 000,00 zł

+ 598,00 zł***

 

 

+ 300,00 zł

23 %

2 460,00 zł

+ 735,54 zł***

 

 

+ 369,00 zł

2.4

Powyżej 200 m lub z większą ilością przyłączy.

Wycena indywidualna

23 %

Wycena indywidualna

3.

Uzgodnienia dokumentacji wodociągowo – kanalizacyjnej :

3.1

Uzgodnienie projektów budowlanych
z wyłączeniem projektów przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

150,00 zł/szt.

23 %

184,50 zł

3.2

Uzgodnienie projektów drogowych i planów zagospodarowania terenu

150,00 zł/szt. 23 % 184,50 zł

4.

Odbiory techniczne :

4.1

Sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej do 200 m.

330, 00 zł

23 %

405,90 zł

4.2

Sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej za każde następne rozpoczęte 100m.

55,00 zł

23 %

67,65 zł

 

*** na podstawie art. 50 załącznik do ustawy, część I, kolumna 3 ust. 8 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Gmina zobowiązana jest do pobierania opłaty w wysokości 598,00 zł za decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opłata ta nie obowiązuje w przypadku:

  1. działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  2. gdy Inwestorem jest osoba będąca właścicielem nieruchomości po których przebiega projektowana sieć wodociągowa lub kanalizacyjna.

 

 

Tabela 2. Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody i odbioru ścieków.

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

Stawka podatku VAT

Cena brutto

1.

Zamknięcie lub otwarcie dopływu wody bez użycia ciężkiego sprzętu.

125,00 zł/szt.

23 %

153,75 zł

2.

Zamknięcie lub otwarcie dopływu wody z użyciem ciężkiego sprzętu.

270,00 zł/szt.

23 %

332,10 zł

3.

Zamknięcie i otwarcie zasuw na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dla celów inwestycyjnych.

385,00 zł/szt.

23 %

473,55 zł

4.

Wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza na żądanie Klienta
(w przypadku stwierdzonej sprawności wodomierza).

200,00 zł/szt. plus koszt ekspertyzy

23 %

246,00 zł plus koszt ekspertyzy

5.

Ponowne oplombowanie wodomierza
z przyczyny leżącej po stronie Klienta wraz z kontrolą przyłącza.

120,00 zł/szt.

23 %

147,60 zł

6.

Wymiana wodomierza głównego PUK Sp.
z o.o. uszkodzonego z winy klienta (uszkodzenie mechaniczne np. pod wpływem niskich temperatur, uderzenia)

Wodomierz  15-20mm

 250,00 zł / szt.

 8%*

23%*

 270,00 zł

307,50 zł

  Wodomierze główne większych średnic i wodomierze sprężone Wycena indywidualna   Wycena indywidualna
 

 

Tabela 3. Sprzedaż i montaż wodomierza dodatkowego służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

Stawka podatku VAT

Cena brutto

1.

Sprzedaż wodomierza JS suchobieżnego DN 15 mm, R 160

85,00 zł/szt.

23 %

104,55 zł

2.

Sprzedaż wodomierza JS suchobieżnego DN 20 mm, R 160

93,00 zł/szt.

23 %

114,39 zł

3.

Sprzedaż nakładki radiowej produkcji Apator Powogaz

90,00 zł/szt.

23 %

110,70 zł

4.

Sprzedaż wodomierza JS suchobieżnego DN 15 mm, R 160, z nakładką radiową wraz z jego montażem na przygotowanej konsoli wodomierzowej

225,00 zł/szt.

8 %*

23 %**

243,00 zł

276,75 zł

5.

Sprzedaż wodomierza JS suchobieżnego DN 20 mm, R 160, z nakładka radiową wraz z jego montażem na przygotowanej konsoli wodomierzowej

235,00 zł/szt.

8 %*

23 %**

253,80 zł

289,05 zł

6. Sparowanie nakładki
z wodomierzem
 50,00 zł / szt.

8 %*

23 %**

54,00 zł

61,50 zł

 

 

* stawka VAT  przeznaczona dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni nie przekraczającej 300 m2; po przedłożeniu stosownego oświadczenia.

** stawka VAT  przeznaczona dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m2 oraz właścicieli firm.

 

 

 

 

Tabela 4. Usługi związane z utrzymaniem porządku, czystości oraz pozostałe.

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

Stawka podatku VAT

Cena brutto

1.

Zamiatanie mechaniczne chodników
i placów

330,00 zł/h

8 %

356,40 zł

2.

Zamiatanie mechaniczne ulic

285,00 zł/km

8 %

307,80 zł

3.

Odśnieżanie oraz posypywanie chodników i placów

0,55 zł/m2

8 %

0,59 zł

4.

Usługa kosą spalinową

65,00 zł/godz.

8 %

70,20 zł

5.

Usługa kosiarką ciągnikową bijakową

145,00 zł/godz.

8 %

156,60 zł

6.

Usługa piłą spalinową

65,00 zł/godz.

8 %

70,20 zł

7.

Usługa rębakiem

200,00 zł/godz.

8 %

216,00 zł

8.

Montaż zaworów podciśnieniowych

500,00 zł/szt.

23 %

615,00 zł

9.

Wywóz nieczystości płynnych
(do 8 m3)

185,19 zł/szt.

8%

200,00 zł

10.

Wykonanie sieci i przyłączy
wodociągowo - kanalizacyjnych

Wg kalkulacji ofertowej

23 %

-

11.

Czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków:

11.1

Opróżnienie (do 8 m3)

330,00 zł/szt.

8 %

356,40 zł

11.2

Opróżnienie wraz z płukaniem
(do 8 m3)

500,00 zł/szt.

8 %

 

540,00 zł

 

12

Podstawienie (do 3 dni) i transport kontenera 4,5m3 do 16m3 +opłata za zagospodarowanie odpadów wg kalkulacji ofertowej

240 zł/za podstawienie i transport kontener + opłata za zagospodarowanie

8%

259,20 zł/za podstawienie i transport kontenera + opłata za zagospodarowanie

13.

Wykonywanie pozostałych drobnych usług nieujętych
w szczegółowym cenniku

 

Wg kalkulacji powykonawczej

 

 

 

 

 

Stawki cenowe i narzuty do wykonania kalkulacji powykonawczej [zł netto]:

 

R – robocizna : 60,00 zł,

S – sprzęt :

  • koparko – ładowarka 130,00 zł/godz.,
  • ciągnik 130,00 zł/godz.,
  • HDS 130,00 zł/godz.,
  • zagęszczarka 65,00 zł/godz.

M – materiały : wg faktycznych kosztów zakupu,

Z – zysk : 15 % od ( R + M + S)

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego