lupa
Dla klienta Cennik usług wykonywanych przez PUK

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Cennik usług wykonywanych przez PUK Sp. z o. o. w Bytkowie

obowiązujący od dnia 05.10.2023 r.

 

Tabela 1.  Usługi związane z przyłączeniem do sieci – wydanie opinii, wykonanie projektu budowlanego oraz uzgodnienia dokumentacji wodociągowo – kanalizacyjnej.

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

Stawka podatku VAT

Cena brutto

1.

Wydanie opinii dotyczącej możliwości zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenia ścieków :

1.1

Za 1 budynek

90,00 zł

23 %

110,70 zł

1.2

Za każdy następny budynek

18,00 zł

23 %

22,14 zł

2.

Wykonanie projektu budowlanego przyłączenia wodociągowego
lub kanalizacyjnego :

2.1

Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

950,00 zł/szt.

23 %

1 168,50 zł

2.2

Powyżej dwóch przyłączy

Wycena indywidualna

23 %

Wycena indywidualna

2.3

Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej do 200 mb wraz z przyłączem.

 

Z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dodatkowo

 

Mapa zasadnicza do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej DXF

 

Uzgodnienie projektu wodociągowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

2 300,00 zł

+ 598,00 zł*

 

 

+ 300 zł

 

 

+ 800 zł

 

 

+ 200 zł

23 %

2 829,00 zł

+ 735,54 zł*

 

 

+ 369zł

 

 

+984 zł

 

 

+ 246 zł

2.4

Powyżej 200 m lub z większą ilością przyłączy.

Wycena indywidualna

23 %

Wycena indywidualna

3.

Uzgodnienia dokumentacji wodociągowo – kanalizacyjnej :

3.1

Uzgodnienie projektów budowlanych
z wyłączeniem projektów przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

170,00 zł/szt.

23 %

209,10 zł

3.2

Uzgodnienie projektów drogowych i planów zagospodarowania terenu

170,00 zł/szt.

23%

209,10 zł

4.

Odbiory techniczne :

4.1

Sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej do 200 m.

370, 00 zł

23 %

455,10 zł

4.2

Sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej za każde następne rozpoczęte 100m.

65,00 zł

23 %

79,95 zł

 

*na podstawie art. 50 załącznik do ustawy, część I, kolumna 3 ust. 8 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Gmina zobowiązana jest do pobierania opłaty w wysokości 598,00 zł za decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opłata ta nie obowiązuje w przypadku:

  1. działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  2. gdy Inwestorem jest osoba będąca właścicielem nieruchomości po których przebiega projektowana sieć wodociągowa lub kanalizacyjna.

Tabela 2. Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody i odbioru ścieków.

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

Stawka podatku VAT

Cena brutto

1.

Zamknięcie lub otwarciedopływu wody bez użycia ciężkiego sprzętu.

150,00 zł/szt.

23 %

184,50 zł

2.

Zamknięcie lub otwarcie dopływu wody z użyciem ciężkiego sprzętu.

325,20 zł/szt.

23 %

400,00 zł

3.

Zamknięcie i otwarcie zasuw na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej dla celów inwestycyjnych.

400,00 zł/szt.

23 %

492,00 zł

4.

Wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza na żądanie Klienta
(w przypadku stwierdzonej sprawności wodomierza).

220,00 zł/szt. plus koszt ekspertyzy

23 %

270,60 zł plus koszt ekspertyzy

5.

Ponowne oplombowanie wodomierza
z przyczyny leżącej po stronie Klienta wraz z kontrolą przyłącza.

130,00 zł/szt.

23 %

159,90 zł

6.

Wymiana wodomierza głównego PUK Sp. z o.o. uszkodzonego w winy Klienta   (uszkodzenie mechaniczne np. pod wpływem niskich temperatur, uderzenia)

Wodomierz Ø 15-20 mm

 

Wodomierze główne większych średnic i wodomierze sprzężone

 

 

275,00 zł/szt.

 

Wycena indywidualna

8 %

 

 

 

297,00 zł

 

Wycena indywidualna

 

Tabela 3. Sprzedaż i montaż wodomierza dodatkowego służącego ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

Stawka podatku VAT

Cena brutto

1.

Sprzedaż wodomierza JS suchobieżnego DN 15 mm, R 160

110,00 zł/szt.

23 %

135,30 zł

2.

Sprzedaż wodomierza JS suchobieżnego DN 20 mm, R 160

120,00 zł/szt.

23 %

147,60 zł

3.

Sprzedaż nakładki radiowej produkcji Apator Powogaz

100,00 zł/szt.

23 %

123,00 zł

4.

Sprzedaż wodomierza JS suchobieżnego DN 15 mm, R 160, z nakładką radiową wraz z jego montażem na przygotowanej konsoli wodomierzowej

270,00 zł/szt.

8 %

291,60 zł

5.

Sprzedaż wodomierza JS suchobieżnego DN 20 mm, R 160, z nakładka radiową wraz z jego montażem na przygotowanej konsoli wodomierzowej

280,00 zł/szt.

8 %

302,40 zł

6.

Sparowanie zakupionej we własnym zakresie nakładki z wodomierzem

55,00 zł/szt.

8 %

59,40 zł

7.

Wymiana wodomierza ogrodowego 15 lub 20 mm (na wodomierz po legalizacji wraz z usługą wymiany przy okazji wymiany licznika głównego)

129,63 zł/szt.

8%

140,00 zł

8.

Wymiana wodomierza ogrodowego 15 lub 20 mm (na wodomierz po legalizacji wraz z usługą wymiany - dojazd indywidulany)

157,41 zł/szt.

8%

170,00 zł

 

Tabela 4. Usługi związane z utrzymaniem porządku, czystości oraz pozostałe.

Lp.

Nazwa usługi

Cena netto

Stawka podatku VAT

Cena brutto

1.

Zamiatanie mechaniczne chodników, placów i ulic

400,00 zł/h

8 %

432,00 zł

2.

Odśnieżanie oraz posypywanie chodników i placów

0,75 zł/m2

8 %

0,81 zł

3.

Usługa kosą spalinową

80,00 zł/godz.

8 %

86,40 zł

4.

Usługa kosiarką ciągnikową bijakową

200,00 zł/godz.

8 %

216,00 zł

5.

Usługa piłą spalinową

80,00 zł/godz.

8 %

86,40 zł

6.

Usługa rębakiem

230,00 zł/godz.

8 %

248,40 zł

7.

Montaż zaworów podciśnieniowych

550,00 zł/szt.

23 %

676,50 zł

8.

Wywóz nieczystości płynnych
(do 8 m3)

203,70 zł/szt.

8%

220,00 zł

9.

Wykonanie sieci i przyłączy
wodociągowo - kanalizacyjnych

Wg kalkulacji ofertowej

23 %

-

10.

Czyszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków:

11.

Opróżnienie (do 8 m3)

350,00 zł/szt.

8 %

378,00 zł

11.1

Opróżnienie wraz z płukaniem
(do 8 m3)

600,00 zł/szt.

8 %

 

648,00 zł

 

11.2

Podstawienie (do 3 dni) i transport kontenera 4,5m3 do 16m3 +opłata za zagospodarowanie odpadów wg kalkulacji ofertowej

280 zł/za podstawienie i transport kontener + opłata za zagospodarowanie

8%

302,40 zł/za podstawienie i transport kontenera + opłata za zagospodarowanie

12

Wykonywanie pozostałych drobnych usług nieujętych
w szczegółowym cenniku

 

Wg kalkulacji powykonawczej

 

 

 

 

 

Stawki cenowe i narzuty do wykonania kalkulacji powykonawczej [zł netto]:

 

R – robocizna : 70,00 zł,

S – sprzęt :

  • koparko – ładowarka 200,00 zł/godz.,
  • minikoparka 150 zł/godz.
  • ciągnik 200,00 zł/godz.,
  • HDS 200,00 zł/godz.,
  • zagęszczarka 80,00 zł/godz.,

M – materiały : wg faktycznych kosztów zakupu,

Z – zysk : 15 % od ( R + M + S)

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego