lupa
Zapytanie ofertowe PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 12,01.2021r.

Znak sprawy: 1/ZO/2021

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

NA ZADANIE PN.  

„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica”?

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica” w którego skład wchodzą następujące inwestycje:

 1. Sieć wodociągowa Rostworowo ul. Jesionowa

- sieć wodociągowa PE o średnicy 200 mm i długości około: 1540 m w tym około 52 m przejście metodą bezwykopową

- przełączenia istniejących przyłączy do nowej sieci

 

 1. Sieć wodociągowa Kobylniki ul. Szkolna

- sieć wodociągowa PE o średnicy 200 mm i długości około: 890 m w tym około 90 m przejście metodą bezwykopową

- przełączenia istniejących przyłączy do nowej sieci

 

 1. Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa

- sieć wodociągowa PE o średnicy 160 mm i długości około: 730 m w tym około 60 m przejście metodą bezwykopową

- przełączenia istniejących przyłączy do nowej sieci

 

 1. Magistrala wodociągowa Napachanie - Rokietnica

- sieć wodociągowa PE o średnicy 200 mm i długości około: 1540 m w tym około 52 m przejście metodą bezwykopową

- przełączenia istniejących przyłączy do nowej sieci oraz budowa około 6 szt. nowych przyłączy

 

 1. Modernizacja SUW Żydowo która obejmować będzie:

- wymianę istniejących obudów studni głębinowych z ujęć w Rostworowie i Żydowie na naziemne obudowy prefabrykowane z niezbędnym wyposażeniem i podbudową betonową.

- zamontowanie pełnoskokowego zaworu bezpieczeństwa, zestawu aeracji o średnicy DN=1800 mm, o objętości mieszania 4,7 m3, sprężarki o zbiorniku pojemności 200 l oraz wydajności 10 m3/h.

- jeden stopień filtracji, odżelazianie i odmanganianie.

- 5 filtrów DN 1800 o całkowitej powierzchni filtracji 2,543 m2

- 4 przepływomierze elektromagnetyczne – dla wody surowej, uzdatnionej podawanej na sieć, wody płucznej oraz wody po filtrach. Chlorowanie wody odbywać się będzie za pomocą dozownika podchlorynu sodu

- dwa osuszacze powietrza o wydajności 800 m3/h

- rurociągi technologiczne, kołnierze i śruby w wykonaniu kwasoodpornym.

- rurociągi technologiczne – DN 25 oraz DN 250

- demontaż starych rodzielnic elektrycznych, z równoczesnym montażem nowych urządzeń

- rozbiórka dwóch przestarzałych hydrofiltrów poziomych, w tym całkowite usunięcie jednego zbiornika wraz z usunięciem otworu powstałego w elewacji oraz skrócenie drugiego zbiornika do długości ok. 1 m, z pozostawienie wewnątrz budynku jego dennicy, ukazującej kontrast technologiczny pomiędzy starym rozwiązaniem a projektowanym.

Bez zmian pozostaną istniejący zbiornik popłuczyn, zestaw hydroforowy pomp II stopnia, dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 200 m3 każdy.

Modernizacja ma na celu zmianę systemu filtracji wody surowej.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin realizacji: I kw. 2021 – 31.12.2022r.

 

 1. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
 2. Oferta składana przez Zleceniobiorcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty
  (Załącznik nr 1).
 3. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną w zaszyfrowanym pliku na adres: e-mail: zapytania.ofertowe@puk.com.pl

Hasło do zaszyfrowanej oferty należy przesłać w osobnym e-mail nie później niż do terminu otwarcia ofert.

Składana oferta winna w tytule e-mail zawierać nazwę: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica”

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do oferty należy dołączyć:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. Warunek dotyczący zdolności zawodowej – należy załączyć dokumenty poświadczające uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności:

 1. sanitarnej tj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 2. konstrukcyjno-budowlanej,
 3. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia.

W  przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek dotyczący doświadczenia musi spełnić min. jeden z wykonawców występujących wspólnie.

3. Aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

 

4  Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli:

A) Inspektor wykaże, że prowadził nadzór w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: pełnił funkcję inspektora nadzoru na co najmniej jednej robocie polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy min. 110 mm i długości minimum 2 000 m;

B) Inspektor sanitarny wykaże, że prowadził nadzór w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: pełnił funkcję inspektora nadzoru na co najmniej jednej robocie budowlanej wykonanej na stacji uzdatniania wody polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie instalacji technologicznej do uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 50 m3/h.

(Wykaz usług – załącznik numer 3 wraz z dowodami potwierdzającymi prowadzenie nadzoru).

 

Dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii. (Wykonawca przesyła skan dokumentów)

 

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT:
 1. najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: upływa dnia 19.01.2021 roku, godz. 09:00.

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

Monika Chołody

tel. 695-001-599

e-mail: monika.cholody@puk.com.pl

 

 1. WYBÓR OFERTY:

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

 1. UMOWA:

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. (Załącznik nr 2)

 

 1. TERMIN PŁATNOŚCI:

30 dni od daty dostarczenia faktury.

 

Załącznik nr 1 do pobrania

Załacznik nr 2 do pobrania

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu 

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego