lupa
Zamówienia publiczne Dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 240 m3 do zbiornika zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, dnia 31.03.2021r.

 

ZP.271.1.2021                                                                               

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  

 

Dostawa oleju napędowego w ilości szacunkowej 240 m3 do zbiornika zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

  1. Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym została wybrana oferta złożona  przez: 

BGW Sp. z o.o.

Al.. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań

z ceną:

Proponowana

cena netto za 1 m3

Proponowana

cena netto za

1 m3 x 100 m3

Proponowana cena brutto dla ilości szacunkowej 240 m3 określonej w przedmiotowym postępowaniu

3 539,00

353 900,00

 

1 044 712,8

 

 

 

 

 

 

 


Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród cen przedstawionych wzłożonychofertach przetargowych niepodlagających odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Cena oferty mieści się w kwocie jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Do zamówienia  złożono 3 oferty przetargowe:
Oferta Nr 1: BGW Sp. z o.o., Al. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 100,00
Liczba otrzymanych punktów ogółem- 100,00

Oferta Nr 2: MAC-BENZ Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Sp. j., ul. Lipowa 72A, 64-500 Szamotuły

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 99,24
Liczba otrzymanych punktów ogółem – 99,24

Oferta Nr 3: PORT24 Sp. z o.o., Plac Bohaterów 4, 65-050 Zielona Góra

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 98,06
Liczba otrzymanych punktów ogółem- 98,06

                                                       

3.  Na podstawie art. 253 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający  informuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.


 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego