lupa
Zapytanie ofertowe Prace związane z usunięciem kolizji linii nN-0,4kV w m. Mrowino

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 13.08.2019 roku

Znak sprawy: 3/2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty
poniżej 30 000 EURO na wykonanie: prac związanych z usunięciem kolizji linii nN-0,4kV w m. Mrowino

 

 1. Zakres robót obejmuje:
 1. Wykonanie prac związanych z usunięciem klizji linii nN-0,4kV w m. Mrowino na terenie dz. 319/46 i 319/23
 2. Zakres prac należy wykonać zgodnie z załączonym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

 

 1. Oferta składana przez Zleceniobiorcę powinna być sporządzona na Formularzu oferty
  (Załącznik nr 1).

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp.
  z o.o. w Bytkowie drogą:
 1. e-mail: zapytania.ofertowe@puk.com.pl
 2. Pocztą wysyłając na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – liczy się data wpływy oferty
 3. Osobiście: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – sekretariat

Składana oferta winna być opisana na kopercie bądź w tytule e-mail: wykonanie prac związanych z usunięciem kolizji linii nN-0,4kV w m. Mrowino

 

 

 1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Wykonanie prac musi nadzorować minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 

 1. Termin składania ofert upływa dnia 30.08.2019 roku godz. 10.00.

 

 1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Lech Płatek tel. 506-092-787.

 

 1. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

 1. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. (Załącznik nr 2)

 

 1. Termin płatności za wykonanie prac to 21 dni od daty dostarczenia faktury oraz  podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą potwierdzającego wykonanie prac.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2019 r.

 

Formularz ofertowy do pobrania

Wzór umowy do pobrania

Projekt wykonawczy do pobrania

Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.o. do pobrania

Przedmiar robót do pobrania

STWiOR do pobrania

 

Z poważaniem


Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego