lupa
Zamówienia publiczne Dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 240 m3 do zbiornika zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

Bytkowo, 12.02.2021r.

 

Identyfikator postępowania: ee412ff0-e314-4ff3-94e7-3d76285dacbd

 

 

2021/BZP 00007182/01

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2021-02-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 240 m³ do zbiornika zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Topolowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Bytkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-090

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 61 8145 743

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 240 m³ do zbiornika zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-954b22ec-6d2c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007182/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-12 14:14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Identyfikator postepowania i klucz publiczny dla danego postepowania dostępne sa na liscie wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do SWZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePuap https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz udostępnionego na miniPortalu (Formularz do Komunikacji). https://miniportal.uzp.gov.pl/Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych (oprócz oferty) za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@puk.com.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.U.K. Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa PUK Sp. z o.o. w Bytkowie2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@puk.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego w ilości szacunkowej 240 m³ o zbiornika naziemnego zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Bytkowie.Wspólny Słownika Zamówień (CPV) 09134100-8 olej napędowy.Olej napędowy powinien spełniać wymagania jakościowe wg normy PN-EN590:2013-12 oraz musi odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych obowiązującym w dniu dostawy, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 ).Olej napędowy będzie dostarczany przez Wykonawcę do zbiornika magazynującego cysternami, które muszą posiadać aktualne dopuszczenie do przewozu paliw ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transporty ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2014 r., poz.1853 ). Pojazd dostarczający olej napędowy musi być wyposażony w pompę lub dystrybutor, spełniające w szczególności wymagania ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do tej ustawy w zakresie cystern. Pojazd powinien posiadać legalizowane urządzenie pomiarowe, mierzące ilość zrzucanego paliwa do zbiornika magazynowego w temperaturze dostawy oraz w temperaturze referencyjnej 15°C.Wykonawca ponosi ryzyko oraz wszelkie koszty transportu oleju napędowego do miejsca realizacji zamówienia , jak również koszty ubezpieczenia przedmiotu dostawy.Dostawy oleju napędowego będą odbywać się w ciągu 1 dnia roboczego w godzinach 7:00-15:00 od informacji, że zostało w zbiorniku 1000 litrów z systemu internetowego do którego będzie miał dostęp Dostawca i Zamawiający. W przypadku awarii systemu internetowego Zamawiający będzie informował Wykonawcę o dostawie oleju napędowego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączyć świadectwo (Orzeczenie) jakości dostarczanej partii paliwa sporządzone przez uprawnione laboratorium, które musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące paliwo oraz musi być wyposażony w datę wykonania badań. Dokument powinien być przedstawiony w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez WykonawcęRozliczanie dostaw do zbiornika odbiorcy na terenie siedziby Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem wydań paliw w temperaturze referencyjnej +15 ºCJeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – koncesja na obrót paliwami ciekłymi ( olejem napędowym) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo energetyczne.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje:- co najmniej dwoma pojazdami samochodowymi odpowiednimi do realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia, wyposażonymi w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania zbiorników.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3) wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia. 4) aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – koncesja na obrót paliwami ciekłymi ( olejem napędowym) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo energetyczne.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – koncesja na obrót paliwami ciekłymi ( olejem napędowym) zgodnie z przepisami Ustawy Prawo energetyczne.2) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje:- co najmniej dwoma pojazdami samochodowymi odpowiednimi do realizacji dostaw będących przedmiotem zamówienia, wyposażonymi w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania zbiorników.3) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zgodnie z regułami wynikającymi z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in. w przypadku:a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,b) siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;d) innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę dostaw/usług.3. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę umowy na piśmie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.4. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego z obowiązków umownych.5. Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572)5) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zmówienia przez Wykonawcę6. Zmiany określone w ust. 5 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-23

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego