lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00113708/01 z dnia 2021-07-14
2021-07-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

 

Identyfikator postępowania

24f59db1-944f-453e-aece-8603f02782ef

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Topolowa 6
1.5.2.) Miejscowość: Bytkowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-090
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 695001599
1.5.8.) Numer faksu: 618145743
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puk.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c4e245b-e47a-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113708/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-14 10:45
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i
Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.puk.com.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: P.U.K. Sp. z o.o. (dalej Administrator),
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@puk.pl
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00113708/01 z dnia 2021-07-14
2021-07-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zagospodarowania odpadów z tworzyw
sztucznych o kodzie 15 01 02 i 20 01 39 w szacunkowej ilości około 640 Mg (odpady o kodzie 15
01 02 w ilości do 620 Mg natomiast odpady o kodzie 20 01 39 w ilości 20 Mg) w okresie
obowiązywania umowy, zebranych w ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Rokietnica.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do miejsca Instalacji (w
rozumieniu art. 30 ustawy o odpadach)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca połącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu. Niniejsze oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą Wykonawca składa:
a) wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, wprowadzających produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia
2021r. o odpadach (t.jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 779);
b) aktualne zezwolenia na zbieranie lub/i przetwarzanie tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 i
20 01 39, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z
późn. zm.);oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 2 000,00 zł.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2.
6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
7. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego: Nr rachunku Bank Zachodni WBK Nr rachunku: WBK 73 1090 2590 0000 0001
3126 8492 z dopiskiem „Wadium tworzywa sztuczne”
9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych istotne zmiany niniejszej umowy
dopuszczalne są w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy
oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Dopuszcza się istotne zmiany umowy w przypadku konieczności:
• wprowadzenia podwykonawcy;
• gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z dokumentacją
przetargową;
• zmiany terminu lub zakresu wykonania umowy z uwagi na:
- dodatkowe obowiązki związane z wykonywanym przedmiotem zamówienia nałożone na
Wykonawcę, a wynikające ze zmienionych w trakcie wykonania umowy przepisów ustaw i
rozporządzeń;
- zwiększenia zakresu usług przez Zamawiającego w tym: zlecenia dodatkowych usług.
3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i
udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany. Zwiększenie wynagrodzenia może nastąpić
łącznie pod warunkiem nie budzącego wątpliwości wykazania przez Wykonawcę różnicy w
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00113708/01 z dnia 2021-07-14
2021-07-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
kosztach, wynikających z okoliczności wymienionych w ust. 2.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-22 07:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-22 07:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-20
 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego