lupa
Zamówienia publiczne Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica, Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZĘŚĆ I

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica.”

Część I zamówienia
Zadanie 1: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul. Szamotulska
(od Przybrodzkiej do Żalewskiej)
Zadanie 2: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul. Przecławska

  1. Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 t. jedn. z dnia 2019.09.27) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bytkowo ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta
    złożona  przez:

BUD-AN Sp. z o.o. ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

z ceną: 1.224.054,18  zł brutto
słownie zł brutto: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt cztery 18/100 w tym:
Zadanie 1: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul. Szamotulska
od Przybrodzkiej do Żalewskiej – 286.590,00 zł brutto
Zadanie 2: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica ul. Przecławska – 937.464,18 zł brutto

i okresem gwarancji - 60 miesięcy.


Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonymw specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród

cen przedstawionych wzłożonychofertach przetargowych niepodlagających odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Zamawiający dokonał zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Do cz. I zamówienia złożono 5 ofert przetargowe.


Oferta Nr 1
TERLAN GRUPA AQUANET Terlan Sp. z o.o. ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 23,67
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem- 63,67

Oferta Nr 2

„HYDROWIT” Romuald Witkiewicz ul. Przysiółki 2B, 64-360Zbąszyń

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 49,65
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem- 89,65

Oferta Nr 3
BUD-AN Sp. z o.o. ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 60
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem- 100

Oferta nr 4
„MPGK” Spółka z o.o. ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 43,59
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem- 83,59

Oferta Nr 5
Transport Drogowy Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber
ul. Dworcowa 40b, 62-045 Pniewy

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena –47,17
Liczba otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Liczba otrzymanych punktów ogółem- 87,17
 

2. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowanianie wykluczono żadnegoWykonawcy.
3.Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiającyinformuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.
                                                                                                                              


Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego