lupa
Inwestycje Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Mrowino, gmina Rokietnica

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn.: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Mrowino, gmina Rokietnica”

dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Poznańskiej i Południowej, Mrowino.

 

Realizacja zadania ma na celu umożliwienie odbioru ścieków z nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż odcinka ulicy Poznańskiej oraz odcinka ulicy Południowej w miejscowości Mrowino. Zaprojektowany odcinek kanalizacji sanitarnej to kanalizacja grawitacyjna. W miejscu włączenia do istniejącego odcinka sieci i na samej sieci zaprojektowane zostały studnie rewizyjne. Do sieci kanalizacji grawitacyjnej zostaną włączone kanały boczne, wyprowadzone do granicy działek planowanych do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie - 473,5 m. Projektowana sieć zostanie włączona do studni zlokalizowanej w ulicy Południowej, projektowanej i wykonanej w ramach poprzednich zadań. Dalej ścieki istniejącym systemem rurociągów tłocznych i przepompowni trafiać będą do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tarnowskiej, Polnej, Błotnej, Mrowino.

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Tarnowskiej oraz w przyległych do niej ulicach Polnej oraz Błotnej w miejscowości Mrowino. Inwestycja pozwoli na skanalizowanie rejonu. Parametry techniczne projektowanej sieci pozwolą na włączenie się do niej kolejnych budynków, powstających przy wymienionych ulicach. Zaprojektowane odcinki kanalizacji sanitarnej to kanalizacja grawitacyjna. Na sieci zostaną wybudowane betonowe studnie rewizyjne. Do sieci zostaną włączone kanały boczne, wyprowadzone do granicy działek planowanych do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonywany rurociąg tłoczny zostanie włączony z projektowanej przepompowni ścieków do projektowanej studni S8, która pełnić będzie rolę studni rozprężnej. Przepompownia ścieków zostanie zlokalizowana przy ulicy Tarnowskiej w m. Mrowino. Projektowana sieć zostanie włączona do istniejącego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Tarnowskiej, wybudowanego w ramach inwestycji prowadzonej w latach 2014-2015. Następnie ścieki poprzez przepompownię zlokalizowaną w miejscowości Mrowino trafią do oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie - 2 769 m.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kokoszczyńskiej i Złoty Łan, Mrowino.

 

Realizacja zadania pozwoli na skanalizowanie ulicy Kokoszczyńskiej oraz przyległej do niej ulicy Złoty Łan. Parametry techniczne projektowanej sieci zapewniają możliwość włączenia się do niej kolejnych projektowanych budynków zlokalizowanych przy ulicy Kokoszczyńskiej, a także włączenie do niej w przyszłości kanalizacji sanitarnej z miejscowości Przybroda. Zaprojektowano rurociąg grawitacyjny. Na sieci zbudowane zostaną betonowe studnie rewizyjne. Do sieci zostaną włączone kanały boczne, wyprowadzone do granicy działek planowanych do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano dwa rurociągi tłoczne. Pierwszy obejmie odcinek od projektowanej pompowni ścieków POM1,  zlokalizowanej przy ulicy Kokoszczyńskiej, do projektowanej na sieci grawitacyjnej studni rewizyjnej S7. Dalej, odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zostanie włączony do istniejącej już studni SW, wykonanej w ramach wcześniejszych inwestycji. Drugi rurociąg tłoczny obejmie odcinek od projektowanej pompowni ścieków POM2, zlokalizowanej przy ulicy Kokoszczyńskiej i kończącej projektowaną sieć, do projektowanej na sieci grawitacyjnej studni rewizyjnej S36. Następnie ścieki poprzez istniejącym systemem rurociągów tłocznych i przepompowni spławione zostaną do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo. Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie - 2 566,5 m.

 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Szkolnej, Mrowino.

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mrowinie, w ulicach Dworcowej oraz Szkolnej, mająca na celu wyłączenie z eksploatacji istniejącej już w tym obszarze sieci kanalizacji podciśnieniowej. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centralnej części miejscowości Mrowino, a także projektów zakładających grawitacyjny odbiór ścieków z pozostałej części wsi, pozostawienie układu podciśnieniowego w ulicy Dworcowej jest nieuzasadnione ekonomicznie, stąd planowana jest przebudowa sieci. Projektowany rurociąg grawitacyjny włączony zostanie do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w ulicy Szkolnej w Mrowinie. Następnie ściek będzie spławiany do pompowni ścieków zlokalizowanej w ulicy Ogrodowej w Mrowinie, skąd zostanie przetłoczony na oczyszczalnię ścieków w Bytkowie. Na sieci zaprojektowano studnie rewizyjne wykonane z tworzywa sztucznego. Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie - 200 m.

 

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kokoszczyńskiej, Mrowino.

 

Celem zadania jest wybudowanie nowej sieci wodociągową w ul. Kokoszczyńskiej w Mrowinie wraz z przełączeniem 35 posesji. Długość projektowanej sieci w ulicy Kokoszczyńskiej to łącznie 1 581,50 m. Do mającej powstać sieci wodociągowej wpięte będą istniejące i projektowane rurociągi boczne. Na sieci zaprojektowano też 10 hydrantów nadziemnych. Do owej sieci przełączonych zostanie około 35 sztuk istniejących przyłączy.

 

Wykonawcą zadania, wybranym w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została firma FUR-BUD z Żerkowa. Całkowity umowny koszt inwestycji to 2.860.000, 00 zł. Okres gwarancyjny wyniesie 60 miesięcy.

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego