lupa
Zapytanie ofertowe Produkcja i emisja na antenie telewizji publicznej o zasięgu co najmniej wielkopolskim trzech reportaży telewizyjnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

 

Znak sprawy 02/ZO/POIS/2016

Bytkowo, dnia 17.10.2016 r.

 

 

Zapytanie cenowe

dla zamówienia publicznego
o wartości  nieprzekraczającej kwoty wynikającej z art.4 pkt 8 ustawy pzp

 

I. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie, ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica

II. Specyfikacja zamówienia: W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO, zapraszam do złożenia  oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego produkcję i emisję na antenie telewizji publicznej o zasięgu co najmniej wielkopolskim trzech reportaży telewizyjnych oraz czterech kampanii informacyjnych dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

III. Szczegółowy zakres zamówienia:

Reportaże telewizyjne
Trzy reportaże telewizyjne wraz z emisją informującą o dofinansowaniach w ramach
projektu inwestycji:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Krzyszkowo, gm.
Rokietnica
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Napachanie, gm. 
Rokietnica
- Modernizacja systemu transportu ścieków – budowa kolektora tłocznego ścieków
Zmysłowo – Bytkowo, gm. Rokietnica
- Budowa sieci wodociągowe i sieci kanalizacji sanitarnej na os. Spokojnym w
miejscowości Rokietnica
- Przebudowie przepompowni wodociągowej przy ul. Szkolnej w Rokietnicy na stację
uzdatniania wody
Każdy z reportaży o długości 12-15 minut
Minimum dwie emisje każdego z reportaży
Spoty informacyjne wraz z przygotowaniem materiału emisyjnego
Cztery kampanie informacyjne 
Każda z kampanii po 5 emisji 30 sekundowych spotów informacyjnych wraz z przygotowaniem materiału emisyjnego
Przygotowanie i emisja bilbordu sponsorskiego
Ponadto:
Zamawiający wymaga robienie zdjęć na terenie danego projektu w czasie jego realizacji. 
Emisja audycji (reportaży telewizyjnych oraz spotów informacyjnych) winna odbywać się w zasięgu co najmniej województwa wielkopolskiego.
Wykonawca przekaże bezpłatnie pięć kopii reportaży telewizyjnych oraz spotów informacyjnych w powszechnie dostępnym formacie na płytach DVD.
Emisje reportaży telewizyjnych oraz spotów informacyjnych powinny odbywać się w czasie największej oglądalności  - pomiędzy godziną 17:00-22:00. 
Termin realizacji poszczególnych reportaży telewizyjnych oraz spotów informacyjnych zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą, jednakże musi zostać zrealizowany do końca 2018 roku.

IV. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki dopuszczające:

Warunek dopuszczający nr 1 - Posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania wiadomości, programów, reportaży o tematyce związanej z ekonomią społeczną  – Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 1 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonych do oferty:

- sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oświadczenia oferenta w przedmiocie posiadanego doświadczenia w zakresie przygotowywania wiadomości, programów, reportaży o tematyce związanej z ekonomią społeczną;

- wykazu przynajmniej dwóch usług zrealizowanych przez oferenta obejmujących: tytuły przygotowanych wiadomości/programów/reportaży (z tematyki związanej z ekonomią społeczną) wraz ze wskazaniem danych ich autorów – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;

Warunek dopuszczający nr 2 - Zasięg nadawania obejmuje co najmniej terytorium województwa wielkopolskiego – Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 2 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego oświadczenia oferenta w przedmiocie zasięgu obejmującego co najmniej terytorium województwa wielkopolskiego;

Warunek dopuszczający nr 3 - dysponują dodatkowym, aniżeli program telewizyjny, powszechnie dostępnym kanałem komunikacji np. portalem internetowym – Zamawiający dokona oceny spełnienia Warunku dopuszczającego nr 3 na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dołączonego do oferty, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego oświadczenia oferenta w przedmiocie dysponowania dodatkowym kanałem komunikacji.

V. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

VI. Warunki płatności:  

Płatność w terminie 21 dni na konto Wykonawcy od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę zgodnie z warunkami płatności które zostaną określone w umowie z wybranym Wykonawcą.

VII. Złożenie oferty:

W ofercie powinna się znaleźć informacja na temat:
warunków przekazania praw autorskich do produkcji
Oferta powinna zawierać osobno ceny za reportaże telewizyjne oraz spoty informacyjne.

Opisaną (Oferta cenowa na: produkcję i emisję na antenie telewizji publicznej trzech reportaży telewizyjnych oraz czterech kampanii informacyjnych dla projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica do dnia  26 października 2016r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi 26.10.2016r. o godzinie 13:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- e-mail: info@puk.com.pl

- FAX: 61 81 45 838

- Pocztą wysyłając na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – liczy się data wpływy oferty

- Osobiście: : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica – sekretariat

VIII. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:  Monika Chołody, tel. 695-001-599

IX. Ofertę cenową należy przedstawić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

X. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

 

Z poważaniem:

Bogdan Małecki

Prezes Zarządu

             

Zapytanie cenowe do pobrania

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do pobrania

Załącznik nr 2 Oświadczenie do pobrania

Załącznik nr 3 Wykaz usług do pobrania

Załącznik nr 4 Oświadczenie do pobrania

Załacznik nr 5 Oświadczenie do pobrania

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego