lupa
Zamówienia publiczne Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 29.03.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 31.03.2021r.

 

Dnia 29.03.2021r. do Zamawiającego przesłano pytania do zadania: Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w
ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica  

 

Zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie całej sieci wodociągowej metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym zamiast budowy metodą wykopu otwartego, za wyjątkiem miejsc montażu węzłów wodociągowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie całej projektowanej sieci metodą bezwykopową (za wyjątkiem miejsc montażu węzłów wodociągowych)  – zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR przewiertem sterowanym rurami wielowarstwowymi SDR 17 PE RC lub PE TS.

 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeśli dwóch różnych Wykonawców przystępujących do tego przetargu w Konsorcjum będzie ten warunek spełniać łącznie? Czy zdolność finansową i środki na koncie można sumować przez dwóch różnych Wykonawców?

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli, Wykonawcy składający ofertę wspólną w ramach Konsorcjum będzie ten warunek spełniać łącznie. Zamawiający dopuszcza sumowanie środków na koncie i zdolność finansową przez Wykonawców przystępujących do tego przetargu wspólnie. 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego