lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica PRZETARG V ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 21.10.2020 r.

ZP.271.11.2020                                                                                        

                                      

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) dalej Pzp, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta złożona przez:

ALKOM Firma Handlowo-Usługowa mgr Henryk Sienkiewicz

ul. Falista 6/1

61-249 Poznań

z ceną 177 066,00 zł brutto

koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do miejsca Instalacji: do 80 km

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 100 punktów w ogólnej punktacji oceny ofert. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.

Do  postępowania zostały złożone dwie oferty przetargowe:

Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik, Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec

Oferta nie podlega ocenie.

Oferta Nr 2
ALKOM Firma Handlowo-Usługowa mgr Henryk Sienkiewicz, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań
Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena – 60,00
Liczba otrzymanych punktów w kryterium termin płatności – 40,00

Ogólna ilość otrzymanych punktów – 100,00
 

2.  Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania został  wykluczony jeden Wykonawca.     

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania  wykluczono   Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik, Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec.

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 PZP.
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 PZP i tym samym  Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej , w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz.184, 1618 i 1634) tj. czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia,  określona w art.24 ust.1 pkt 23 PZP.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 PZP.

3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiający  informuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

                                                                                           

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego