lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r. do 31.12.2021r. PRZETARG II ZMIANA OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r. do 31.12.2021r.

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Topolowa 6
1.4.2.) Miejscowość: Bytkowo
1.4.3.) Kod pocztowy: 62-090
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.4.7.) Numer telefonu: 618145743
1.4.8.) Numer faksu: 618145838
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puk.com.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00162239/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-27 11:12
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00156036/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-08-30 08:00
Po zmianie:
2021-09-02 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-08-30 08:15
Po zmianie:
2021-09-02 08:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-09-28
Po zmianie:
2021-10-01

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego