lupa
Zapytanie ofertowe Produkcja spotu informacyjnego dla projektu Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Znak sprawy: 01/ZO/P-N/2022

Bytkowo, dnia 09.06.2022 r.

Zapytanie ofertowe

ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 130 000 zł w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej pzp.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pzp. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

I. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie, ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica

II. Specyfikacja zamówienia: Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego produkcję spotu informacyjnego dla projektu „Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica”. Niniejsze zadanie ujęte jest we wniosku w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”

III. Szczegółowy zakres zamówienia:

Spot informacyjny: trwający 5 minut, ukazujący cel działania PSZOK, opisujący obowiązujący w gminie system zbierania odpadów, opisujący katalog odpadów jaki można dostarczyć na PSZOK, opisujący sposób zagospodarowania odpadów, udostępniony zostanie w mediach społecznościowych oraz stronach internetowych gminnych oraz należących do Zamawiającego (zasięg – minimum 3000 unikalnych odbiorców)?

IV. Termin realizacji 
Spotu informacyjnego zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą, jednakże musi zostać zrealizowany do 31.07.2022 roku.

IV. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy łącznie spełniają następujące warunki dopuszczające:

- wykazu przynajmniej jednej usługi zrealizowanych przez oferenta obejmujących: tytuły przygotowanego spotu wraz ze wskazaniem danych ich autorów – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

V. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

VI. Warunki płatności:  

Płatność w terminie 21 dni na konto Wykonawcy od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę zgodnie z warunkami płatności które zostaną określone w umowie z wybranym Wykonawcą.

VII. Złożenie oferty:

W ofercie powinna się znaleźć informacja na temat: warunków przekazania praw autorskich.
VIII. Składanie ofert:
a)      Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania.ofertowe@puk.com.pl w tytule należy wpisać: „Spot informacyjny PSZOK” - do dnia  22.06.2022 r. do godziny 13:00;
b)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
c)      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
d)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:  Monika Chołody, tel. 695-001-599

X. Ofertę cenową należy przedstawić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z następującymi załącznikami:

a) Wykaz usług

b) Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.

XI. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisane zamówienie na realizację przedmiotu zapytania ofertowego.

 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy do pobrania

Załącznik nr 2: Wykaz usług do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego