lupa
Zamówienia publiczne MODERNIZACJA SUW ŻYDOWO ZMIANA OGŁOSZENIA I SWZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA I SWZ

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modernizacja SUW Żydowo
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630808987
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Topolowa 6
1.4.2.) Miejscowość: Bytkowo
1.4.3.) Kod pocztowy: 62-090
1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.4.7.) Numer telefonu: 695001599
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@puk.com.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk.com.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00124460/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-23 07:56
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00106671/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-07-26 07:00
Po zmianie:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00124460/01 z dnia 2021-07-23
2021-07-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
2021-07-30 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-07-26 07:15
Po zmianie:
2021-07-30 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-08-24
Po zmianie:
2021-08-28

 

ZMIANA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY:

roboty budowlane pn.:

 

„Modernizacja SUW Żydowo”

Nr postępowania: ZP.271.4.2021

 

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. bYTKOWO

INFORMUJE, ŻE SWZ ZMIENIONO W:

 

 

PKT. XVII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

PRZED ZMIANĄ:

  1.      Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.08.2021r.
     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa terminu składania ofert.

PO ZMIANIE:

  1.       Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.08.2021r.
     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa terminu składania ofert.

 

PKT. XVIII SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

PRZED ZMIANĄ:

1. Ofertę należy złożyć poprzez e-PUAP  do dnia 26.07.2021 r. do godziny 07:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert następ w dniu 26.07.2021 r. o godzinie 07:15 

 

PO ZMIANIE:

1. Ofertę należy złożyć poprzez e-PUAP  do dnia 30.07.2021 r. do godziny 09:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert następ w dniu 30.07.2021 r. o godzinie 09:15 

 

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu

Michał Wieland                                                                                                                                                                                                                                          ?

 

ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA                                                                           

                                                                                                            

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego