lupa
Zamówienia publiczne Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica Zadanie pn. Magistrala wodociągowa Napachanie-Rokietnica SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SIWZ do pobrania

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy do pobrania

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do pobrania

      Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do pobrania

Załącznik nr 4: Wykaz robót do pobrania

Załącznik nr 5: Wykaz osób do pobrania

Załącznik nr 6: Wzór umowy do pobrania

Załacznik nr 7: Informacja nt. grupy kapitałowej do pobrania

Załacznik nr 8: Projekt budowlany: Magistrali wodociągowej Napachanie – Rokietnica

      Strona 1 do 92 do pobrania

      Strona 93 do pobrania

      Strona 94 do 98 do pobrania

      Strona 99 do pobrania

      Strona 100 do pobrania

      Strona 101 do pobrania

      Strona 102 do 105 do pobrania

      Strona 106 do pobrania

      Strona 107 do pobrania

      Strona 108 do pobrania 

      Strona 109 do pobrania 

      Strona 110 do pobrania

      Strona 111 do 113 do pobrania

      Sprostowanie do projektu do pobrania

Załącznik nr 9: Przedmiar robót: Magistrali wodociągowej Napachanie – Rokietnica

            PDF do pobrania

            ATH do pobrania

Załącznik nr 10: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Magistrali wodociągowej Napachanie – Rokietnica do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego