lupa
Zamówienia publiczne Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica, Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 14.12.2020r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo 15.12.2020r. 

 

Do Zamawiającego 14.12.2020r. wpłynęły pytania. 

Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE NR 1:

Inwestor w SIWZ wraz z załącznikami (Projekt Budowlany) poinformował o konieczności rozbudowy istniejącego już systemu monitoringu pompowni ścieków, czym narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz Prawo zamówień Publicznych , w zakresie:

a) w myśl art. 29 i 30 Ustawy PZP w ramach uczciwej konkurencji Inwestor powinien dopuścić zastosowanie równolegle odrębnego systemu monitoringu i wizualizacji dla nowo budowanych przepompowni ścieków, w przeciwnym wypadku oczywiste jest, że najkorzystniejszą ofertą w zakresie dostawy pompowni będzie oferta firmy, która dostarczyła już Inwestorowi system monitoringu i jest jednocześnie Producentem/Oferentem pompowni ścieków. Funkcjonujący system monitoringu jest własnością konkretnego Producenta, będącego jednocześnie Producentem/Oferentem pompowni, co narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez ograniczony dostęp dla innych Producentów / Oferentów w powyższym postępowaniu przetargowym.

b) jeżeli Inwestor nie pozwoli na działanie dwóch równorzędnych systemów monitoringu wg uzasadnienia jak wyżej, to wpięcie do istniejącego systemu monitoringu nowych realizowanych pompowni, w myśl art. 29 i 30 Ustawy Pzp, powinno być wyłączone z przetargu, ze względu na zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców wg uzasadnienia jak wyżej, a potencjalny Wykonawca powinien jedynie dostosować szafy sterownicze do wymagań zawartych w projekcie budowlanym oraz SIWZ bez konieczności podłączania ich do istniejącego systemu monitoringu konkretnego i jedynego Producenta.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że funkcjonujący jednolity system monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  jest własnością Zamawiającego, dlatego ten, który będzie zastosowany przez Oferentów musi być kompatybilny z obecnym i spełniać wymagania SIWZ, dokumentacji projektowej  oraz szczegółowych wytycznych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

 

PYTANIE NR 2:

W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwiązania konkretnego producenta dotyczące pomp oraz przepompowni ścieków. Czy w ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców / dostawców, Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych technicznie, spełniających wymagane parametry obliczeniowe projektowanej kanalizacji (tj. obliczeniowe punkty pracy w postaci wydatku Q i wysokości podnoszenia H)?

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnym lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.

 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego