lupa
Zamówienia publiczne „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w formule zaprojektuj i wybuduj UWAGA: ZMIANA SWZ NR 2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ZMIANA

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY:

 roboty budowlanej realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.:

 

„Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w Bytkowie”

Nr postępowania: ZP.271.3.2021

 

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. bYTKOWO

INFORMUJE, ŻE SWZ ZMIENIONO W:

 

PKT. XVI TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

PRZED ZMIANĄ:

  1.      Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.06.2021r.
     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa terminu składania ofert.

PO ZMIANIE:

  1.       Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.07.2021r.
     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym upływa terminu składania ofert.

 

PKT. XVII SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

PRZED ZMIANĄ:

1. Ofertę należy złożyć poprzez e-PUAP  do dnia 25.05.2021 r. do godziny 07:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert następ w dniu 25.05.2021 r. o godzinie 07:15 

 

PO ZMIANIE:

1. Ofertę należy złożyć poprzez e-PUAP  do dnia 02.06.2021 r. do godziny 07:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert następ w dniu 02.06.2021 r. o godzinie 07:15 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY PO ZMIANIA NR 2 do pobrania

                                                                                                           

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego