lupa
Zapytanie ofertowe Produkcję eko-gadżetów w ramach zadania Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica II

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Znak sprawy: 06/ZO/P-N/2022

Bytkowo, dnia 01.07.2022 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 130 000 zł w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej pzp.

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pzp. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

 

I. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie, ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62-090 Rokietnica

 

II. Specyfikacja zamówienia: Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na produkcję eko-gadżetów w ramach zadania „Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica” II. Niniejsze zadanie ujęte jest we wniosku w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”

 

III. Szczegółowy zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie eko-gadżetów:
 • Torby do segregacji: wykonane z tkaniny igielitowej, worki w 3 kolorach: niebieski - na papier, zielony - na szkło, żółty - na plastik
 • Bambusowy brelok do kluczy: wymiary dopuszczalne: szerokość 3 cm - 6 cm x wysokość 6 cm - 9 cm x grubość 0,3 cm - 0,5 cm, kolor: drewno,
 • Notes z długopisem z recyklingu: notes z papieru z recyklingu z pasującym długopisem, miękka papierowa okładka z uchwytem na długopis, 100-160 stron w linie lub w kratkę (50-80 kartek). Dopasowany długopis z kartonu pochodzącego z recyklingu i biodegradowalnego plastiku, niebieski tusz,
 • Torba na zakupy: z długimi rączkami, Materiał: (materiał eko, naturalny, z recyklingu, kolor: naturalny, zielony, gramatura 80g/m2 – 100g/m2)
 • Długopis z kartonu z recyklingu: wykonany z połączenia kartonowego korpusu i elementów z tworzywa PLA czyli w 100% biodegradowalnej kukurydzy lub z tworzywa RPET. kolor: korpus naturalny karton, natomiast dodatki z tworzywa takie jak skuwka, klip i przycisk: kolor każdy. Wkład w kolorze niebieskim. 
 • Bambusowa smycz: bambusowa smycz z elementami, wymiary: 50 cm – 55 cm x 2 cm – 4 cm x 0,8 cm – 1,2 cm
 1. Ilości:
 • Torby do segregacji: 50 szt.
 • Bambusowy brelok do kluczy: 200 szt.
 • Notes z długopisem z recyklingu: 250 szt.
 • Torba na zakupy: 250 szt.
 • Długopis z kartonu z recyklingu: 1000 szt.
 • Bambusowa smycz: 250 szt.

 

 1. Eko-gadżety reklamowe musza posiadać nadruk w postaci: logo Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nadruk musi być wykonany zgodnie z zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Decyzji Dyrektora Biura nr 11/DB/2015 z dn. 24.03.2015 r. Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 

 1. W ramach oferty Dostawca przedstawi projekt nadruku do zatwierdzenia Zamawiającemu (odpowiednia metoda znakowania dobrana do poszczególnych przedmiotów zamówienia), oraz dokładny opis wraz z wizualizacją proponowanych gadżetów.

 

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i korektą projektu, a także transport przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego powinny zostać wkalkulowane w cenę jednostkową.

 

 1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający prześle logotypy na wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym e-mail.
IV. Termin realizacji 
Dostarczenie gadżetów do Zamawiającego do 15.08.2022r.

 

V. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

VI. Warunki płatności:  

Płatność w terminie 21 dni na konto Wykonawcy od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę zgodnie z warunkami płatności które zostaną określone w umowie z wybranym Wykonawcą.

 

VII. Składanie ofert:
a)      Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania.ofertowe@puk.com.pl w tytule należy wpisać: „Gadżety PSZOK II” - do dnia  08.07.2022 r. do godziny 11:00;
b)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
c)      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
d)      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VIII. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:  Monika Chołody, tel. 695-001-599

 

IX. Ofertę cenową należy przedstawić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z następującymi załącznikami:

b) Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.

 

X. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisane zamówienie na realizację przedmiotu zapytania ofertowego.

 

Formularz ofertowy do pobrania

Załącznik nr 1 Instrukcja do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego